En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades , així com en la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, La Farga – Revista de Salt li informa del següent:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament és La Farga – Revista de Salt. Les dades identificatives són:

  • Denominació social: La Farga – Revista de Salt
  • Dipòsit legal: GI-356/1979 – GI-1585/1990
  • Telèfon: 650755567
  • Correu electrònic: lafarga@revistalafarga.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La Farga – Revista de Salt tractarà la informació que faciliti l’usuari a través del Lloc Web per tal de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada dels mateixos.

Durant quant de temps es conservaran les seves dades?

Les dades personals es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la supressió dels mateixos i, en tot cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o per fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació de La Farga – Revista de Salt per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de la persona interessada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general les dades no seran cedides a tercers, llevat que ho estableixi la legislació vigent.

Quins són els drets de l’usuari?

L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si La Farga – Revista de Salt està tractant dades personals que li concerneixen o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van motivar la seva recollida. En determinades circumstàncies l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, i en aquest cas únicament es conservaran bloquejats per a l’exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas La Farga – Revista de Salt deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions . A més dels drets anteriors, l’usuari també tindrà el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària en www.agpd.es. Vostè podrà exercir materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que li identifiqui, mitjançant l’enviament d’un mail o per correu postal dirigint-se a La Farga – Revista de Salt, les dades identificatives es troben en aquesta política de privacitat.

Quines mesures de seguretat implantem per protegir les seves dades?

La Farga – Revista de Salt tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.