Page 3 - Suplement d'estiu 2017
P. 3

Sumari                         Editorial
                                 Editorial
      EDITORIAL, 3
      SALUTACIÓ de l’Alcalde, 4
      HOMENATGE SALVADOR SUNYER, 6
      COL·LABORACIÓ, 8
      ENTREORELLES, 24
      PESSISCS D’ART, 26
      VEÏNS D’ARREU, 28
      CASAL DE JUBILATS, 32
      BELLESA, 34
                                   No és el mateix viure Salt que viure a
      CUIDEM LES MASCOTES, 36                  Salt, igual que no és el mateix viure que
      ENTREVISTA, 38                      sobreviure. El cert és que la vida mai no
      ACTES FESTA MAJOR, 44                  ha estat fàcil, ni abans ni ara. I a la nostra
                                   vila menys que en d’altres. El mal sempre
      CINEMA, 48
                                   està disposat a amargar-nos l’existència,
      TEATRE, 50
                                   en forma de tota mena de problemes. La
      MÚSICA, 52
                                   salut, la família, el treball, els diners. També
      RECOMANACIÓ LLIBRE, 58                  en l’àmbit col·lectiu, amb conictes socials
      ENSENYAMENT,60                      i polítics, injustícies i desigualtats. Un
      NOTÍCIES, 76                       món embogit que està en mans d’éssers
                                   indecents. Potser només les bones persones
      MUNICIPI, 83
                                   i els seus petits actes de veritable grandesa
      CUINERES DE SALT, 84
                                   ens fan sostenir l’esperança.

                                   És en aquest petit món de la quotidianitat
      ANY 2017 / XXVIII - NÚM. 28                on es fa certa la nostra vida, amb els
      Surt una vegada l’any - Juliol 2017            nostres actes, valors i actituds. I també
      EDITA: Comissió de Festes de SALT             amb les nostres misèries. Les persones que
      COORDINACIÓ: Manel Oliveras
      CONSELL DE REDACCIÓ:                   no estimen el país on han nascut o el país
      Carme Torrent, Agnès Cabezas, Anna Clarà,         que els ha acollit, la seva cultura d’origen
      Josep M. Pla, Manel Oliveras, Rafel Sala,         o la que els ha adoptat, o el municipi i el
      Júlia Pujolràs, Carme Garriga, Pilar Velázquez i     medi físic en el qual han de conviure, no es
      Roger Torramadé.
      PORTADA: Correfoc.                    mereixen ser ben considerades. I ser agraït
      Fotogra?a de Roger Torramadé               només depèn de cada un de nosaltres.
      PUBLICITAT: Josep M. Pla
      ADMINISTRACIÓ: Manel Oliveras               Viure Salt signica conèixer bé la seva
      CORRECCIÓ: CPNLP                     realitat física i social, valorar el seu passat
      DISTRIBUCIÓ: Roger Torramadé               i treballar pel seu present. Signica
      REDACCIÓ:                         senzillament estimar la vila, tot i els seus
      Sant Antoni, 1 - Factorial Cultural Coma Cros SALT
      la farga@revistalafarga.cat                reptes i imperfeccions. Signica integritat,
      www.revistalafarga.cat                  honestedat i implicació, sigui en l’àmbit
      MAQUETACIÓ i IMPRESSIÓ:                  que sigui. Signica viure amb ànims actius
      Impremta Pagès - Tel. 972 42 01 07 - ANGLÈS        i positius. N’hi ha prou, segurament, en ser
      DIPÒSIT LEGAL: GI-1586/1990                generosos. I això redundarà en el nostre
                                   íntim benestar, perquè no hi ha millor
                                   manera de treballar per nosaltres mateixos
                                   que fer-ho per als altres, de sentir-se
                                   realitzat autènticament en una comunitat
                                   limitada a sobreviure.
   1   2   3   4   5   6   7   8