Page 5 - La Farga 199
P. 5

Entrevista


         també feien teatre. On hi havia un centre     cic o sis anys ens varen acondicionar un passadís
         parroquial i un lloc per fer teatre hi naixia un grup  a la plaça del Mercat.
         de teatre, el que passa a Salt és que s'hi han reunit
         un grup de factors; a l'aparèixer el Talleret es va  Sembla que es prepara una remodelació del
         fer un gir al seu voltant i no tothom es va    Mercat.
         professionalitzar, d'aquí va néixer El Safareig i ja  A veure què passarà ara, suposem que podrem
         faunacollad'anysqueestemjunts.          anar a la Coma Cros, però encara no està en
                                  condicions, hem rodat tant que si no hi ha més
         A Girona hi ha l'escola de teatre El Galliner,  remei, nosaltres no tenim cap inconvenient a
         desconexia que a Salt també hi havia algú que   portar tots els trastos a l'Ajuntament i que ens ho
         s'hi dedicava, a aqueta activitat.        guardin allà; això anirà per mesos, serà llarg,
         Fa poc, fa poquet. Amb El Galliner hi tenim molt  esperem entendre'ns amb el tècnic de cultura
         bones relacions, hi ha joves de Salt que hi    Xavier Alberch, que és amb qui ens relacionem
         assisteixen que nosaltres desconeixem totalment  més i millor. Nosaltres a l'hora d'assajar, quan ja
         i que potser actuen en grups d'altres pobles, al  ens coneixem el paper, ens n'anem a Bescanó,
         Safareig tampoc som tots de Salt.         allà ens deixen el teatre.

         Teniu les mateixes facilitats per actuar quan era  Can Panxut era un bon centre social, no
         can Panxut com ara amb el Teatre de Salt?     solament per al teatre, podien reunir-se tota
         No, nosaltres no ens podem queixar del bé que   mena d'entitats.
         ens tracta Bitó, deixant-nos la sala pels assajos 15 Sí, amb el teatre nou hem guanyat en qualitat en
         dies abans, tot el material que necessitem, és a dir  uns moments molt determinats, però com a lloc
         , nosaltres hem tingut molta sort; amb tot, sí que  de trobada i fer activitats hi hem perdut, nosaltres
         hi hem sortit perdent perquè abans podies assajar  i altra gent. El dia que ens toca teatre és un luxe
         al teatre els tres o quatre mesos abans d'estrenar  per a un grup amateur, 40 focos, tot el material a
         l'obra i ara no ho pots fer. Des que varen tancar el  la nostra disposició…, també és un luxe la
         Panxut l'any 93, hem fet un pelegrinatge per tots  programació del teatre, vénen un bon conjunt de
         els locals de Salt, no aconseguim un lloc estable i  companyies de qualitat. Està molt bé crear un
         això perjudica molt el nostre treball, ara farà uns  gran edifici com el Teatre, però també t'has de
                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10