Page 3 - La Farga 199
P. 3

Agenda
       Activitats del mes


      SALT SARDANISTA         RELAXANT. Aprendrem i      PICO". Monti Et Cia i Teatre Lliure.
      Dia 16 de març, audició de sardanes  practicarem diferents passades Hora: 18h.
      a les 5 de la tarda a la pista esportiva,  bàsiques de massatge. Horari: - Dissabte 29 de març. "LA TIA
      "Cobla Blanes Orquestra". A   19:45h.-21:15h. Prof. Carme   S'HA FET VEDETTE". Safareig
      continuació, ball amb el conjunt Hernàndez.           Teatre de Salt i Cia de Rita Xan.
      "Nit i Dia".                           Hora: 22h.
                       Exposicions:
      HOTEL D'ENTITATS         Escola de Belles Arts i Enric Sala.  CLUB PETANCA SALT
      - Dimarts i dijous de març: curset ESCULTURA           Dies 2, 9 i 16 de març. Campionats
      retoc d'imatges per ordinador.  MariadeMar Ribot.        Provincials de Petanca. Lloc: Pistes
      Horari: 19'30 h.-21'30h. Lloc:  FOTOGRAFIA            de la Devesa de Girona. Hora:
      escola Pompeu Fabra. Per a més  Jordi Oliveras, Anna Aranda i  8:30h.
      informació truqueu al tel. 972  MiquelFuentes.AEROGRAFIA
      211128                              CASAL DE JUBLILATS DE
      - Dia 8 de març: Carnestoltes Salt  BIBL. D'EN MASSAGRAN     SALT
      (rua). Hora: 18h. Organitza:   Dies 6 i 20 de març. El racó dels  - Dia 20 de març. Excursió al
      Coordinadora Entitats de Salt.  contes.Horari:18h.        Monestir de  Sant Cugat i Visita al
      Sortida c/ Major en direcció a                  Museu de Cera (barna) PREU 25
      Girona fins a plaça de Catalunya BIBL. JAUME MINISTRAL      Euros. Dinarem al restauranr "El
      - Dia 8 de març: Ball Mirona de - Dies 7 i 21 de març. Descobrim la  Lledoner". Per inscripcions dirigir-
      Carnestoltes.          música.Hora:18h.         se al Sr. Enric Serra, tel. 972-
      - Dies 21 de març a 7 d'abril:  - Dies 14 i 28 de març. El racó dels  23.21.80
      Exposició Fotos Carnestoltes. Lloc: contes.Hora:18h.       - Dies 28 de juny al 4 de juliol.
      Hotel d'Entitats "Les Bernardes". - Dia 6 de març. Xerrada sobre el  Excursió als voltants de Madrid.
      (Inaguració21 demarç)      transvassament de l'Ebre,    Preu: 480 euros. Primer pagament
                       orga ni tz ad a pe r l' As so ci ac ió dia 5 de març: 120 euros, segon
      CASA DE CULTURA "LES       CulturalSaltenca.Hora:20 h.   pagament dia 7 de maig: 120 euros,
      BERNARDES"            - Dia 6 de març.  4a.Trobada del  tercer pagament dia 2 de juny: 120
      - Dies 10, 17 i 24 de març: Curs  Grup de Lectura d'Adolescents. euros, quart pagament dia 25 de
      ALTA PASTI SS ER IA . Am b    Hora:17:30 h.          juny: 120 euros. Per a més
      tècniques molt senzilles, es faran - Dia 20 de març. 5a Trobada del  informació i fer les reserves i
      mones de xocolata, rebosteria,  Grup de Lectura d'Adults. Hora:  pagaments dirigir-se al Sr. Enric
      pastes de te, bescuits i totes les seves  19:30h.        Serra, tel. 972-23 21 80.
      aplicacions, per pastissos,
      melindros, etc Horari: 19:30h.- TEATRE DE SALT          LA MIRONA
      21:30h.             - Divendres 7 de març. "MARIA".  - Dia 7 de març. Concert de Mateo
      - Mestre artesà: Miquel Costabella D'Adrià Puntí. Hora: 22h.   Parker a les 22:30h. Preu 20 €
      Dies: dimarts. CURS DE      - Divendres 14 de març. "NOT   - Dia 8 de març. Carnestoltes:
      FOTOGRAFÍA (reportatge, retrat, LASTING" de Dirty Club. Hora:  Blues Brothers + Dj Enric Canadell
      bodegó, etc.) Durada 13 sessions. 22h.              a les 22 h. Preu6 €
      Horari: 19:30h.-21:30h. Professor: - Dissabte 15 de març. "CARMEN  - Dia 15 de març. Concert de Sapo
      Sr. Dalmau            113" (en concert). Hora: 22h.  a les 22:30. Preu 6 €
      - Dies: 4,11,18,25 de març.   - D i m e n g e 2 3 d e m a r ç . - Dia 22 de març. Actes de
      CURSET DE MASSAT G E       "PALLASSOS FORUM 2 MIL I     l'Associació contra el càncer


       Les entitats que vulguin incloure les seves activitats en l'Agenda de La Farga, poden fer-les arribar
       al correu electrònic: lafarga_revista@terra.es

                      teràpia del dolor
                         visites: dilluns, dimecres


        c/ Francesc Macià, 18, 4t 3a      i divendres al matí               9 €
        17190 SALT                                  DES DE
        tel. 972 40 10 46


       2
   1   2   3   4   5   6   7   8