Page 7 - La Farga 186
P. 7

Entrevista

                                         Fitxa tècnica Nom Carles
                                         Mont i Pujades; edat, 54
                                         anys; estat civil, solter;
                                         feina, venedor de cupons
                                         de l’ONCE, minusvàlid des
                                         de petit.
         faig servir quan fa bon temps, sort  s’hi, és com el peix que es mossega  reforma hi haurà accessos per a
         que de mica en mica s'estan   la cua, no es fan més accessos  minusvàlids. M ’agrada la lectura i
         adaptant les voreres perquè els  perquè sembla que no s’usen  sobretot la història, també la
         minusvàlids puguin desplaçar-se  massa i no s’usen massa perquè  música; tinc la il.lusió d’escriure i
         amb més comoditat. El mal és que  ens falta el costum. Jo sempre  ara estic fent un curset
         les subvencions per adquirir  demano als impossibiltats que  d'informàtica que em facilitarà
         vehicles són molt minses i la  surtin al carrer, que deixin d’estar  molt omplir pàgines
         Seguretat Social no ajuda gaire i  tancats a casa, que la vida és molt  Tot és començar.
         no tothom pot disposar-ne. Mifas  bella i que cal viure-la.  El graduat escolar me'l vaig treure
         ha fet molts estudis per a facilitar­ Per exemple anar al teatre, al  a l’Escola d’Aduls de Salt, va ser
         nos la mobilitat per la via pública i  cinema, a la biblioteca,... la primera escola d’adults que hi
         seria bo que els dissenyadors  I practicar esports; jo havia jugat a  va haver, a Girona no n’hi havia i
         aprofitessin aquesta experiència i  bàsquet, però la pilota no m ’agrada  recordo molt bé en Sebas Parra,
         fóssim molts els que en poguéssim  gaire, prefereixo la natació la qual  que és un bon mestre, ens
         fer ús, no parem de demanar als  practico sovint. Sóc aficionat al  motivava molt perquè estudiéssim.
         ajuntaments que ens facilitin  teatre i amb un grup fem algunes  Segurament que això va ser una
         poder desplaçar-nos amb menys  obres, ara n’estem assajant una en  bona empenta per tot el seguit de
         impediments.          la qual faig de secretari   la meva participació en fets
         I als edificis públics?     d’ajuntament; he anat a cal Mut a  culturals. Així que endavant
         Aquesta és una altra història. veure les obres que el grup Estil fa  Sí, i a més voldria fer una crida a
         Costa accedir-hi, de lleis ja n’hi  per la festa major. El que em queda  tots aquells que per un accident o
         han, però; els centres oficials són  per veure és el nou teatre de can  pel motiu que sigui, queden
         els més reticents a complir les  Panxut; penso anar-hi, no sé com  invàlids -que no hi ha dubte que
         normes. El transort públic li costa  estan els accessos. Al teatre  els crea un trauma molt fort-, que
         adaptar-s'hi; ja sé que també costa  municipal de Girona hi entrava per  no es desanimin, la vida és molt
         que els possibles usuaris en facin  la porta de la tramoia i em  maca i hi ha solució per a tot.
         ús, són molts anys els que s’han  deixaven aparcar el cotxe allí al
         quedat a casa i costarà acostumar- costat; ara m'han dit que amb la Saltor

               ------------------- ;-----------
            s\l/k c u m u s

            A *  FLECA i PASTISSERIA
                                   rEADCBA PIÍITO»


                                   Passeig Josep M. Folch i Torres, 21 - 17190 SALT
           c/ Llarg, 10 - Tel. 972 23 83 71 - SALT
                                    Tel. i Fax 972 23 96 66 - Mòbil 629 73 83 18

                                                      7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12