Page 5 - La Farga 186
P. 5

Historia

        ( avui l ’A juntam ent i                      passava per Salt. L’any
        plaça Lluís Companys),                        1983, després d’haver-se
        que per la part nord ve­                       constituït  el  prim er
        nia delim itat per uns                       ajuntament
        plàtans  que  avui                          democràtic, després de la
        gaudeixen de bona salut.                        segregació de G irona,
        L’altre camp és el de                       l’alcalde Sunyer juntament
        l'A peadero  (  antic                        amb els regidors plantaren
        baixador), d ’història                        una Figuera i uns xiprers,
        recent, avui plaça del                       símbol de pau i acollida, que
        Mercat cobert, on hi ha                      tots volíem que fos un em­
        tres plàtans exhuberants                      blema de la institució que
        que  ens  recorden                         acabàvem d’assolir. Jo no sé
        l'existència de l’antic                       si les cròniques d’aquell dia
        camp de futbol. Per últim                       en fan referència, però sí que
        hi ha el camp de la Coma                       desitjaria que futures
        Cros, convertit primer en                       generacions respectessin
        pati de la guarderia, i                      aquest indret, ja que
        després passa a ser camp                       l’olivera i els xiprers són
        de futbol i posteriorment                       testimonis muts d’un cant a
        s'h i instal·la l'actu al                      la natura en agraïment de la
        escola  del  Veïnat                         personalitat recuperada de
        «Gertrudis Moret». Aquí                        Salt. Com poden veure, he
        els límits del terrenty de                      anat al revés del que avui és
        joc del camp vénen                         habitual. A la nostra societat
        emmarcats precisament                        els homes comencen parlant
        per magnífícs plàtans que                       de temes diferents i gairebé
        faran difícil esborrar els                     sempre acaben parlant de
        límits de l'antic terreny                     futbol. Per un dia m ’he
        de joc. Com podem veure, els arbres,  vera que els nostres lledoners treuen  perm ès trencar l ’esquem a: he
        tot i essent muts, són magnífics punts  brots i fulles sempre penso que un  com ençat parlant de futbol i he
        de referència, fites insubstituïbles  any més s’ha produït el miracle. Fins  acabat parlant de natura. I és que els
        moltes vegades per ubicar fets i  quan? Quan els lledoners de Sant  arbres s’ho mereixen!
        esdeveniments que han passat en un  Dionís no hi siguin, què ens indica­
        lloc. Per això quan veig a la prima­ ra on era el Camí Ral d’Amer quan Alfons Moré i Paretas
           Frigorífics del Ter, s.a.

                     Escorxador general frigorífic

             i sala cTespecejament núm. 10.4125/cat-10.03930/ge


             c/ Major, 419 - Tel. 972 23 31 11 - Fax 972 24 45 18 -17190 SALT

              Télex 56204 FTER-E - Apartat Correus, 239 -17080 GIRONA
                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10