Page 4 - La Farga 186
P. 4

Historia                  Els arbres testimonis muts
         Si salvem els arbres podem tenir garantia de reconèixer ara i en el futur els enclavaments dels
          llocs antics. Quan arriba la primavera es produeix una altra vegada el miracle.Fins quan?
          Quan els lledoners de Sant Dionís no hi siguin qui ens indicarà per on passava el cami ral
                        d ’Amer quan passava per Salt?
         Fa uns dies el C.F. Salt em va demanar
         una col·laboració per l'acte
         d'homenatge als antics jugadors de
         l'eq u ip  de l’any 1939-49. El
         president del club volia que aportés
         dades que fessin referència al futbol
         a Salt amb anterioritat al 1935, any
         de la fundació de l’entitat. El tema
         em va fer gràcia, si bé vaig haver de
         recórrer a saltencs de més edat que
         jo. No va resultat gens difícil poder
         connectar amb veïns, que de coses
         de futbol en sabien un niu i que
         tenien moltes ganes d’explicar-les.
         He de dir que d’aquestes trobades en
         guardo un bon record. Vàrem passar
         revisió a diferents entitats, totes amb
         les  seves aventures i desventures
         i ho vam fer des dels seus inicis fins
         a la Guerra Civil. Naturalment vam
         parlar amb bon record de tots els
         jugadors de futbol en la seva
         trajectòria esportiva i familiar; des
         dels directius que surten a la foto i
         que vénen ressenyats a les cròniques,
         com d'altres que no han sortit en cap
         lloc i hi han aportat com els que més.
         Després d’aquests repàs a les perso­
         nes, vaig treure a la reunió un tema
         per a mi cabdal i que d’antuvi ja sa­
         bia que seria difícil de lligar caps.
         La meva pregunta era senzilla: I tot  Els plàtans de la plaça del mercat senyalen els límits
         aquesta gent a quins camps jugaven?  de l’antic camp de fútbol.Fotos: A.Moré
         A rribats  a  aquest  punt  la
         controvèrsia era segura. Hi havia un  me ben bé raons de les seves  ubicació exacta, ja que els límits han
         acord unànim e que el prim er  dimensions. I és que ja no hi ha la  desaperagut, especialment perquè
         «camp» de futbol va ser al costat del  paret de Can Mut, ja no hi ha l’era  depenien força de les freqüents
         Marrocs. Però a on? Vàrem deixar- de Can Lleter i.per descomptat, els  avingudes del riu Ter. I retornant al
         lo ubicat entre l’Hospital Psiquiàtric  plàtans de la carretera fa anys van  nucli urbà, trobarem tres camps que
         i el Mas Sitjar. I els límits? Així tots  ser executats. Em parlaven de dos  han existit i que avui, gràcies a
         estàvem d’acord que els límits del  camps més, el de «La Devesa del  testimonis muts(els arbres existents)
         camp, al sector sud. era la riera  Secretari»(Devesa d’en Camps (El  podem localitzar-los en el seu antic
         Marrocs. Un altre espai va ser el  Marquès), molt a prop del pas d’en  lloc. Així podem tenir garantia, si
         camp de Can Pixera, i si bé aquest  Prat, i el «Camp» de Can Genura en  salvem els arbres, de poder-los
         tots sabien allà on era.ara esborrats  aquest indret. A aquests dos camps,  reconèixer  el  seu  lloc
         tots els seus límits, no sabien donar­ es fa molt difícil definir la seva d’emplaçament, ara i en el futur. Em
                                        refereixo al camp de Cals Hermanus
         4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9