Page 3 - La Farga 186
P. 3

Editorial


                                  I ALA TERRA,PAU...?


                        Un dels grups de rock català, que darrerament ha anunciat la seva
                        dissolució,té una cançó que entre altres coses diu:»Mentre dem més
                        importància al color de la pell que als ulls de les persones,hi haurà gue­
                        rra». Aquest prim er Nadal del tercer mil·lenni s e ’ns presenta sota
                        Vamenaça de la por,la inseguretat i la guerra. En algunes parts del món
                        no els hi arribarà l ’anunci conegut i desitjat de «i a la terra pau als homes
                        de bona voluntat...». La humanitat que estrena nou segle estrena també
                        nou conflicte d ’abast mundial,que com tot és el resultat de nombroses
                        injustícies i desigualtats,d’odis,de fonamentalismes d ’un signe i d ’un
                        altre Jruit de donar més importància al color de la pell que als ulls de les
                        persones,com canten els rockers. La nostra civilització,en altres temps
                        anomenada cínicament «cristiana», l ’hem construït sobre els pilars de
                        petites llibertats basades en l’exclusió i l ’opressió dels altres.Una mostra
                        només.'hi ha 356 persones que gaudeixen d ’una riquesa que excedeix la
              Editorial      renda anual del 40% de la humanitat.Mentre parlem amb entusiasme de
               3         la globalització,d el com erç electrònic i de revolució de les
                        telecomunicacions,el 60% de les persones del món no ha fet mai una sola
              Historia
               4         trucada telefònica i una tercera part de la humanitat no té electricitat. No
                        és això el que fa sorgir malestar en diferents parts del planeta,que crea
             Entrevista      odis i tensions,bogeria i fanatisme? L’escriptor uruguaià Eduardo Galeano
               6         ho expressava així, després de l ’atemptat de l ’onze de setembre als
            Ensenyament       EUA:»S’assemblen molt entre si:el terrorisme artesà i el d ’alt nivell
                        tecnològic,el dels fonamentalistes religiosos i el dels fonamentalistes del
               8
                        mercat,el dels desesperats i el dels poderosos,el dels bojos que van pel
              Cultura       món i el dels professionals d ’uniforme.Tots comparteixen el menyspreu
               12         per la vida humana...». Des de sempre que vivim en el context de la llei
             Gent gran       del més fort.»Si vols la pau,prepara la guerra»,proclama el pervers adagi
               14         romà.Els experts diuen que hi haurà un abans i un després de l’l i  de
                        setembre del 2001.De l ’abans en podem aprendre moltes coses,treure’n
              Natura
                        moltes conclusions,del després hauríem d ’aprendre a construir,més que
               15
                        no pas a destruir.Destruir és fàcil,construir demana canviar el cor i la
              Esports       ment.Per construir en positiu caldrà que passem de la cultura del domini
               16         a la del diàleg, de la cultura de la im posició a la de relacions
             Actualitat      fra te rn a ls,d ’una cultura de la guerra a una de la pau i la no-
               18         violència, començant ja,com diu Martí i Pol,»en el nostre petitíssim terreny
                        on proclamem més vida». L ’esperit del primer Nadal és el dels homes i
              Opinio
                        dones que creuen en la fraternitat universal.Aquell naixement a la
               19         perifèria,allunyat del poder,ens convida a mirar-nos els ulls per ser capaços
              Cartes       de descobrir en l ’altre,en l ’estrany,en el diferent,algú amb qui ens hi
               20         puguem reconèixer.
             Gastronomia
               21         ANY   XXII-NUM  186     Ferràn   M árquez,Carme
                         DESEMBRE 2001         B over,Lluís  Mateu
            //(/! municipal
                         EDITA:Casal de Jubilats de Salt  CORRECIÓ I ESTIL: Toni Ruscalleda
               22         Passeig Verdaguer, 1 -Tels.972230498,  FOTO  PORTADA:  cedida
              Poti-poti       972238578           per  CE-DRE
               23         nou email:cardeza@grn.es    DISTRIBUCIÓ: Pitu Gelí i Josep
                         CONSELL DE REDACCIÓ:Joan   Palmarola
           /.a Farga no se solidaritza
          necessàriament amb les opinions  Boada,Agapit Alonso,Ramón  ADMINISTRACIÓ: Joan Boada
         expressades en els articles signats.  Torramadé,Andreu Bover,Salvador  IMPRESSIÓ: Impremta Pagès
         La Farga autoritza la reproducció dels  S u n y e r , J a u m e DIPÒSIT LEGAL: GI-365-79
         articles sempre i quan se n ’indiqui la
                         G arcia,Anna  Bonal  i    SUBSCRIPCIÓ ANUAL: 1800PTA
             procedència
                         Carm e  Torrent
                         COL.LABORACIONS:Alfons
                         Moré,Josep Artigal,Elisenda
          PREMI TRES DE MARÇ DE 1989  M ontserrat,Josep  Boó,
                                                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8