Page 3 - La Farga 155
P. 3

EDITORIAL

                                 Eleccions Municipals
                            Diuen que cada poble té els governants que es mereix i
                         pensem que és veritat. Se'n potdirel que es vulgui, dels polítics,
                         però, al cap i a la fi, són elsqui, amb el poderque elsdonem amb
     ANY XVI/NÚM. 155           el nostre vot, tenen a les seves mans que el nostre país, el nostre
     MAIG/JUNY 1995             poble, la nostra vida, sigui d'una manera o d'altra. Critiquem-los
                        tant com volguem, però sense oblidar que si són aquí, manant,
                        governant, és perquè nosaltres, la majoria de nosaltres, els hem
     PORTADA:               votat, els hem elegit per tal que facin aquesta feina. I això, en
     Eleccions Municipals a Sali 1995   democràcia, cal respectar-ho.
                            La força decisiva, pertant, ésel nostre vot, perquè només
     LA FARGA/Revista de Sali
     EDITA/Casal de Jubilats de Sali    el nostre vot pot encarrilar les coses en una direcció o en una
     DIRECCIÓ/Josep Cristòfol i Darné   altra. Som nosaltres, en definitiva, que decidim si manen uns o
     COORDINACIÓ/Ma. Helena Romagós    manen uns altres. En aquests moments, quan tan insistentment
     CONSELL DE REDACCIÓ/Josep Cristòfol i
     Darné, Guillem Terribas i Roca, Lluís Mateu i  se'ns demana el vot, els qui manem som nosaltres i no pas ells,
     Riera, Joan Boada i Reig, Jaume Bosch i Termes,  els polítics. A nosaltres, lliurement, ens pertoca decidir qui,
     Marti Fita i Casals, Miquel-Àngel Ferrés i Fluvià,  durant els pròxims quatre anys, haurà d'administrar el nostre
     Agapit Alonso i Pont, Sebastià Parra i Ñuño,
                        Ajuntament, el nostre poble. El dia 28 -recordem-ho- és una
     Xavier Alberch i Fugueras, Salvador Sunyer i
     Aimerich, Ma. Àngels Mir i Casas, Xavier  d'aquelles poques ocasions en què nosaltres, el poble ras, la
     Margenal, Iolanda Pineda i Bailó i Gerard Carreras  fjgent del carrer, ens toca manar i decidir. Aprofitem-ho. No ens
     i Comas                ho deixem perdre. Durant la campanya electoral, cada candidatura
     COL·LABORACIÓ HABITUAL/Antoni Brugués
     COMPAGINACIÓ/Xarli Terribas i Roca  ens haurà explicat el seu programa i ens haurà fet les seves
     CORRECCIÓ I ESTIL/Toni Ruscalleda   promeses. La nostra responsabilitat rau en saber destriar el blat
     FOTOGRAFIA/Manel Calvo i Marlí Artalejo.
                        de la palla, les propostes raonables de les irrealitzables, el que
     DISTRIBUCIÓ/Pitu Geli
     ADMINISTRACIÓ/Joan Boada i Reig    ens convé del que no ens convé.
     TIRADA/1.400 exemplars            Siguem responsables i no abdiquem d'aquest paper
     REDACCIÓ/Passeig Verdaguer, 1     decisiu que la democràcia ens atorga.
     Tels. 23 04 98 - 23 85 78
     IMPRESSIÓ/Impremta Pagès, S.A.
     Tel. 42 01 07 - Anglès (Girona)
     DIPÒSIT LEGAL/GI-356/79
     SUBSCRIPCIÓ ANUAL/1.500 Ptes.
                                    SUMARI
     LA FARGA NO SE SOLIDARITZA NECES­
     SÀRIAMENT AMB LES OPINIONS EXPRES­
                       EDITORIAL            COL·LABORACIÓ
     SADES AMB ELS SEUS ARTICLES SIGNATS
                       Eleccions Municipals...................................3 Una pinzellada sobre
     I QUE PUBLIQUEM ÍNTEGRAMENT RES­
                                        la llengua catalana....................................15
     PECTANT L'OPINIÓ DEL SEU AUTOR.
                       LOCAL - RECULL
                       Activitats.................................................... 4-5 EL GRUP SANT CUGAT (II)
     LA FARGA AUTORITZA LA REPRO­                   Les cases barates................................16-21
     DUCCIÓ DELS ARTICLES, SEMPRE I  IMATGES
     QUAN S'INDIQUI CLARAMENT LASEVA   Can Maret....................................................... 7 CRÒNIQUES DE
     PROCEDÈNCIA.                             VILA-SAFAREIG
                       EL DIAMANT DE LA PLAÇA      Un somriure................................................ 22
                       En la mort del pare....................................8-9
                                        CAGAFERRO
                       A PEU PLA            L’acudit foll................................................. 23
                       Teoria del pilota...........................................10
                       ELECCIONS MUNICIPALS 1995                     I'ARGA/3
      PREMI TRES DE MARÇ DE 1989     Els alcaldables cara a cara.................11-14
                                                        l . A
   1   2   3   4   5   6   7   8