Page 6 - La Farga 152
P. 6

EL DIAMANT DE LA PLAÇA
                       La ruta de la Pau       Aquest tombant d'any se                     on es fa una parada, acollits per la
     celebra a Salt la 7a edició de la               bona ambientació que ens hi
     RUTA DE LA PAU. Consisteix en                   preparen els amics Oliveras. Allà
     una caminada de nit des de Sant                 es llegeix el passatge bíblic de
     Cugatfinsal'església deMontfullà,                   l'àngel anunciant als pastors el
     cantant, reflexionant, dialogant i                 naixement del Príncep de la Pau. I
     pregant entorn del tema de la pau.                  cantem Santa nit.
     La participació ha anat creixent                 Totseguitescontinuaen processó,
     cada any, amb gent de totes les                 es travessa la carretera general i es
     edats que s'uneixen per fer un sol                  continua fins a la plaça de davant
     clam a favor de la pau. També cal                   l'església de Montfullà, on té lloc
     remarcar la pluralitat dels partici­                 un nou acte de reflexió i el cant del
     pants, no tots necessàriament                   Noi de la Mare. Després tothom
     creients, encara que l'organització                  entra a dintre l'església de
     sigui a càrrec de la comunitat  Ruta. S'intenta recollir-hi els  Montfullà, que queda petita, i allà
     parroquial.            conflictes i les expectatives de pau  cada any sol  haver-hi el
        A l'església de Sant Cugat, a  mésrellevantsdel'anyques'acaba.  testimoniatge directe de persones
     2/4 de 10 del vespre, es fa la  Després, tots els participants,  relacionades amb el Tercer Món i
     benvinguda i es reparteix a tothom  proveïts de llanterna i ben abrigats,  amb la lluita per la pau: hi han
     un dossier de textos i cants que  surten en processó informal i  vingut missioners i missioneres fil Is
     seran llegits i cantats durant la agrupatsfinsal patideCal Marquès, de la nostra vila o coneguts nostres,


                           OPEL

                  AGENT OFICIAL PER A SALT
                 A U T O - T A L L E R

     SALT/6                                  Carrer Major, 156


     E D    EXPOSICIÓ I VENDA:                      Telèfon 24 20 43
                                         17190 SALT
     REVISTA
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11