Page 3 - La Farga 152
P. 3

LA FARGA                           EDITORIAL

    R E V I S T A D E S A L T
                       Correspondència, papers i paperassa
                         La bústia és una caixa de fusta o metàl·lica que serveix per
                     dipositar-hi la correspondència, i hom té situada a la porta de casa
                     o a l'entrada de l'escala. Molts ciutadans, que viuen en blocs de
                     pisos, posen aquestes capsetes a fora de l'edifici, perqué és més
                     còmode per als professionals de la cartería, ja que no han de trucar
                     per deixar el missatge.
                         I des de fa molt de temps aquest sistema ha funcionat així i
                     facilita tenir la correspondència ordenada per a cada veí en un Iloe
                     concret.
                         Però, avui dia, la cosa ha canviat, ja que no solament deixen
  ANY XVI/NÚM. 152
   NOVVDESEMBRE 1994          les cartes els de correus, sinó que hi ha un munt de cases comercials,
                     agències de distribució, etc., que hi dipositen els seus catàlegs, fulls
                     informatius o propaganda en general. I dins d'aquesta societat
   PORTADA:               competitiva s'ha posat tant de moda aquest tipus d'activitat que
   Des de Salt en bicicleta tot terreny.
  Fotografia: Manel Calvo       sovint hi ha espai per tot menys per les cartes nominals dels
                     ciutadans.
  LA FARGA/Revista de Salt          Moltes vegades podem veure les bústies completament
   EDITA/Casal de Jubilats de Salt   atapeïdes i fins i tot sobresurten fora de la seva boca aquells papers
   DIRECCIÓ/Josep Cristòfol i Darné
  COORDINACIÓ/Ma. Helena Romagós    que hi han dipositat.
  CONSELL DE REDACCIÓ/Josep Cristòfol i Darné,  En veritat creiem que la cosa s'ha capgirat, ja que moltes
   Guillem Terribas i Roca, Lluís Mateu i Riera, Joan  vegades el ciutadà ni tan sols es llegeix aquesta correspondència, i
   Boada i Reig, Jaume Bosch i Termes, Martí Fita i
   Casals, Miquel-Àngel Ferrés i Fluvià, Agapit Alonso  més amb aquesta saturació embafadora i la llença a la paperera sense
   i Pont, Sebastià Parra i Ñuño, Xavier Alberch i  fer-ne cap més ús.
   Fugueras, Salvador Sunyer i Aimerich, Ma. Àngels  Ha arribat l'hora que s'hauria de racionalitzar aquest sistema,
   Mir i Casas , Xavier Margenat, Iolanda Pineda i  ja que és tan inútil aquesta forma de venda perquè no arriba al
   Bailó i Gerard Carreras i Comas
   COL·LABORACIÓ HABITUAL/Antoni Brugués,  coneixement del lector, com peral sofert ciutadà, que ni tan sols pot
   COMPAGINACIÓ/Xarli Terribas i Roca  fer un bon ús de la bústa. Ja hem començat a veure en escales de
   CORRECCIÓ I ESTIL/Toni Ruscalleda  veïns rètols que diuen: "No s'admet publicitat"; o bé, d'altres que
   FOTOGRAFIA/Manel Calvo i Martí Artalejo.  tenen una paperera a sota les bústies.
   DISTRIBUCIÓ/Pitu Geli           Hem de ser madurs i pensem que si els seus responsables
   ADMINISTRACIÓ/joan Boada i Reig
   TIRADA/1.400 exemplars        creuen que és tan eficaç aquesta forma de missatges, hauríem de
   REDACCIÓ/Passeig Verdaguer, 1    buscar entre tots un nou lloc per a tant de paper, ja que aquella vella
   Tels. 23 04 98 - 23 85 78      capseta ha quedat petita per a tanta paperassa; que al cap ¡ a la fi la
   IMPRESSIÓ/Impremta Pagès, S.A.   major part de ciutadans no llegeix.
   Tel. 42 01 07 - Anglès (Girona)
   DIPÒSIT LEGAL/GI-356/79
   SUBSCRIPCIÓ ANUAL/1.500 Ptes.

          ***
                                  SUMARI
                                      A la muntanya en bicicleta............... 11
                     EL RACÓ DEL POETA
   LA FARGA NO SE SOLIDARITZA NECES­ Pessebre Vivent................................2 Club Raig-Salt................................12
   SÀRIAMENT AMB LES OPINIONS EXPRES­  EDITORIAL            Bici-Oci........................................... 13
   SADES AMB ELSSEUSARTICLES SIGNATS  Correspondència, papers i    L'ALTRE IMATGE
   I QUE PUBLIQUEM ÍNTEGRAMENT RES­ pa pera ms.......................................... 3 Bel Bosch.........................................14
   PECTANT L’OPINIÓ DEL SEU AUTOR.
                     CLUB TRAMUNTANA         IMATGES
                     El pessebre.......................................4 Efa Ema.....................................14-15
   LA FARGA AU TO RITZA LA REPRO­  LOCAL              EL LLIBRE
   DUCCIÓ DELS ARTICLES, SEMPRE I QUAN  Activitats diverses............................5 Catalunya en bicicleta....................16
   S'INDIQUI CLARAMENT LA SEVA PRO­ EL DIAMANT DE LA PLAÇA     APEU PLA'
   CEDÈNCIA.              La ruta de la pau...........................6-7 La Mediterrània............................. 17
                     LOCAL              LOCAL
                     Un Nadal amb el Gesc....................... 8
                                      Notícies de Salt...............................18
                     CRÒNIQUES DE LA VILA
                                      COPSAT AL VENT
                      SAFAREIG            Unamiradasobrela picaresca.......... 19
                     L'aigua necessària............................. 9
                                      CAGAFERRO             FARGA/3
                     TEMA CENTRAL           l'Acudit foll.....................................19
                     La ruta del Carrilet.........................10
    PREMI TRES DE MARÇ DE 1989
                                                       A L
   1   2   3   4   5   6   7   8