Page 4 - La Farga 142
P. 4

EL MIRADOR

                Les arrels saltenques d'Óscar Ribas

                        (Cap del Govern d1 Andorra)        El 28 de juliol pas­
                   Óscar Ribas es considera l’iropulsor de la nova Constitució andorrana que ha enterrat les institucions medievals que regien el Principat. Tre
      sat, Andorra i, més con­ ops cap de Govern d'Andorra, Ribas ha estat tambe el principal responsable de l’ingrés del Principal en l’Orgamtóactó de les Nacions Ümde
      cretament, el seu cap     A la cerimònia d’admissió a l’ONU com a membre 184 Ribas va pronunciar el sen discurs d agraïment en català
      de govem, Óscar Ribas,
      van ser noticia peí fet         pare de la reforma andorrana *
      que el petit principat
      va entrar per primera
      vegada a l'ONU, i espe­    3 S 3 B  —
      cialment perquè el seu   Andorra tama pan, des d'ahir,
      cap de govern va fer el   bres de Ies Nadaos Unkks» des­
                    prés de I'aprovBdé imkswxtt M
      discurs d'entrada ínte­
      grament en català.
        També era la pri­
      mera vegada que la
      llengua catalana era
      usada en un fòrum de
      rang internacional de
      tant renom  com  és
      l'ONU. Ó scar Ribas
      passarà a la historia del     ......     ...................  .....  . .y**»*'
                      ski «/     Va C
      català per haver estat  tema*:  * «Or*
      el primer governant a  É Í T = ^
      utilitzar la nostra llen­
      gua en una institució
      que té per finalitat evi­
      tar els conflictes entre països i  casa que més tard es va dir Ca la  mestre a la Seu d'Urgell.
      aconseguir una pau entre les na­  Fransuà.                -Anys després es casarà amb
      cions.                 Amadeu, el seu avi, va ser vigi­ una filla de la família Reig d'An­
        Les arrels salten q u es d'Ós-  lant del poble durant els últims  dorra. Els Reig eren una impor­
      car R ibas              anys de la seva vida, que els va  tant família andorrana de negocis
        Segurament són pocs els sal-  passar als pisos de Ca la Sileta  i fabricants de tabac.
      tenes que ho saben, però perquè   (avui carrer Llarg).          Del matrimoni entre Josep
      té un interès pel nostre poble, i LA  -El seu pare, Josep RIBAS, fou  Ribas i la filla dels Reig en neixerà
      FARGA-Revista de Salt ha de mirar  mestre nacional. Va néixer a Salt a  Óscar Ribas i Reig, l'actual cap de
      de divulgar-ho, cal dir que l'actual  principis d'aquest segle (anys  govern andorrà.
      cap de govern d'Andorra té arrels  1097-1098).              Des de LA FARGA el volem
      saltenques.               Va exercir de mestre a l'Escola  felicitar pel seu discurs a l'ONU,
        Esperem que els historiadors   Pública de Lluís Moreno.      on va parlar de la realitat dels
      del poble facin una investigació   -L'escola estava situada al  Països Catalans i on es va erigir en
      més exhaustiva dels avantpassats   començament del carrer Processó   defensor públic d'una llengua que
      de la família d'Óscar Ribas i la seva  davant la plaça de la Vila (tram  ens uneix: el català.
      vinculació amb Salt.         plaça de les Llúdrigues).
        Nosaltre hem recollit algv nes   -Quan tenia uns 18 anys, i
     SALT/4 petites dades que ben segur caldrà  durant 2 anys, va fer de mestre a
                         l'escola.
      completar. Són aquestes:
        -Els seus avis es deien MADRO­   -Dos anys després va anar a fer
     E D                  el servei militar a l'Africa.
     REV ISTA  NA I AMADEU i vivien a Salt, al  aconsegueix una plaça fixa de
                          -Acabada la mili, Josep Ribas
      final del carrer St. Jaume (gairebé
      tocant el C/. Processó) en una
   1   2   3   4   5   6   7   8   9