Page 3 - La Farga 142
P. 3

EDITORIAL


                               Salt, poble avorrit?


                         Es parla, i més entre el jovent,  capítol, va ser el tancament del cinema
                       que Salt és un poble avorrit. Alguna  Núria, de tants bons records, i avui
                       cosa hi ha de cert.        convertit en bolera.
                         No volem pas dir que a la nostra  0  sigui, que Salt ha perdut els
   ANY XV/Núm. 142            vila no s'hi facin activitats festives.  cinemes (només a Girona hi han 11
   Agost/Setembre 1993           N'hi ha, i molt divertides, al llarg de  sales), les sales de ball, i fins i tot els
   PORTADA/                l'any: sardanes, revetlles, festes de  envelats de la Festa Major, quan per
   LES DEVESES
                       carrer, espectacles infantils,  aquest poble l'envelat era una cosa
   Fotografia: Manel Calvo.
                       juntament amb festes populars  emblemàtica, i érem els principals
   LA FARGA/Revista de Salt        arrelades: Reis, Carnestoltes, Sant  exportadors d'envelats arreu de
   EDITA/Casal de Jubilats de Salt.    Jordi, Festa Major, totes elles ens  Catalunya.
   DIRECCIÓ/Joscp Cristòfol i Darné.    ofereixen durant les diverses èpoques  L'ambient a Salt els caps de
   COORDINACIÓ/M * Helena Romagós.     de l'any molts actes, gràcies, sobretot,  setmana, especialment els diumenges
   CONSELL DE R ED A C C IÓ /Josep
                       al treball desinteressat de diferents  a la tarda, és d'avorriment i solitud. És
   Cristòfol i Darné, Guillem Terribas i Roca,
                       entitats.             escassa la gent que passeja pel poble i
   Lluís Mateu i Riera, Joan Boada i Reig,
                         En aquest sentit cal dir que sí que  el jovent aviat marxa a altres indrets a
   Jaume Bosch i Termes, Martí Fita i Casals,
   Miquel Àngel Ferrés i Fluvià, Agapit  es fan activitats, i ben repartides. la recerca de divertiment.
   Alonso i Pont, Sebastià Parra i Ñuño,  Però quan alguns diuen que Salt  Moltes vegades, amb raó o sense,
   Alícia Vila, Xavier Alberch i Fugueras i  és un poble avorrit, cal referir-se a  l'excusa és Girona, que la tenim al
   Salvador Sunyer i Aimeric.       l'ambient lúdic de la nostra població,  costat i que xucla massa. D'altres,
   COL·LABORACIÓ HABITUAL/Antoni     especialment els caps de setmana. l'excusa és la costa, la neu o altres
   Brugués, Pitu Geli, Josep Guardiola, Eva
                         Hi ha poblacions que, en elles  capitals de comarca.
   Escuin i Dilmé, Pili Fernández, Biblioteca
   Municipal Jaume Ministral i Masià i Josep  mateixes, tenen una dinàmica de  De fet, per als saltencs les excuses
                       "marxa" els dissabtes i diumenges.  només ens han de valer la meitat. La
   Boó.
   COL·LABORACIÓ EN AQUEST         Banyoles, Figueres, Olot... per  gent, el jovent es desplaça amb facilitat
   NÚMERO/ Anna Bonal, Jordi Martos i  exemple. De fet, són capitals de  sia un lloc determinat hi ha ambient.
   Roca, F. Xavier Peya.          comarca, però a l'hora saben aglutinar  No importa si són 20 o 40 els km. de
   COMPAGINACIÓ/Xarli Terribas i Roca   durant gran part de l'any jovent, no  distància.
   CORRECCIÓ I ESTIL/Toni Ruscalleda    només de les rodalies sinó fins i tot  Per tant, l'ambient, als caps de
   FOTOGRAFIA/Manel Calvo i
   Martí Artalejo.             d'altres  contrades;  aquestes  setmana, l'hem de crear nosaltres
   DISTRIBUCIÓ/Pitu Geli.         poblacions concentren sales de festes,  mateixos, i per això fa falta imaginació
   ADMINISTRACIÓ/Joan Boada i Reig.    discoteques, bars, llocs de tertúlia,  i creativitat, i ganes dé crear "marxa".
   TIRADA/1.500 exemplars.         balls, cinemes.         Si nó, com podrem redreçar la imatge
   REDACCIÓ/Passeig Verdaguer, 1       Salt, dissortadament, va perdre,  de poble avorrit i mig ensopit, els
   Tels. 23 04 98 - 23 85 78        ja fa temps la sala-de-ball/discoteca  dissabtes i diumenges, que ara per ara
   IMPRESSIÓ/Impremta Pagès, S.A.     Esplai. Més tard es va convertir en  Salt té?  ^
   C/. Eixampla, 8 - Tel. 42 01 07 - ANGLÈS  cinema, i posteriorment va haver de
   DIPÒSIT LEGAL/GI-356/79                                 1
   SUBSCRIPCIÓ ANUAL/1.500 pta.      plegar per manca d'assistència. L'últim

   LA FARGA NO SE SOLIDARITZA NE­                 SUMARI
   CESSÀRIAMENT AMB LES OPINIONS    ESPIGOLANT            EL DIAMANT DE LA PLAÇA
   EXPRESSADES AMB ELS SEUS ARTICLES    Notícies vàries...........................2 1.111 anys, com a
   SIGNATS I QUE PUBLIQUEM ÍNTE­    EDITORIAL            mínim...........................................9
   GRAMENT RESPECTANT L'OPINIÓ DEL     Salt poble avorrit?.....................3 EL SALT DE NIT.....................10-11
   SEU AUTOR.               EL MIRADOR            LES DEVESES A L'ESTIU....... 12-13
                       Les arrels saltenques d'Òscat D'ACI-D'ALLÀ
   LA FARGA AUTORITZA LA RE­      Ribes.............................................4 Encara...Bosnia, Sarajevo,
   PRODUCCIÓ DELS ARTICLES, SEMPRE I    LOCAL              Sbrenica................................14-15
   QUAN S'INDIQUI CLARAMENT LA SEVA    Festes de carrers........................ 5 L'ÀGUILA................................16-17
   PROCEDÈNCIA.              EL CARÓ DEL POETA        IMATGES
                       Poesies......................................6 Els "bikers" saltencs................18
                       EL COLOR DELS DIES        CAGAEERRO............................... 19 /3
                       Poesies......................................... 7 LA CAPSA DE VIDRE
                       LOCAL              De balcons, tribunes i galeries   FA R G A
                       Art al carrer............................... 8 cobertes......................................19
    PREMI TRES DE MARÇ DE 1989                                        A L
   1   2   3   4   5   6   7   8