Page 2 - La Farga 142
P. 2

ESPIGOLANT

                                         El problema de la "ñ"
                              AOuí- ¿r/JV|<73
     Les administracions públiques del país han optat pel paper reciclat, que té una mitiana de vida molt limitada----------------- Tots sabem que la lletra "ñ" és
     Els arxivers alerten del perill que suposa per             una form a típica española.
     a la memòria històrica el paper ‘ecològic’               Generalment en altres idiomes, per
                                        escriure aquest signe se sol recórrer
     L’ús indiscriminat d’aquest material fa difícil la conservació de documents cabdals a dues lletres, com és el cas del
     El col·lectiu d’arxivers ha donat el crit d’alerta: l’afany gona meitat del segle XX. Ets arxivers encara van més  català, el francès o l'italià,
     ecològic de les Administracions ha estès la utilització Uunv i demanen que els documents públics essencials es  Per això, els ordinadors que es
     del naper reciclat, amb una expectativa mitiana de vida facin en paper permanent, amb una durada garantida
     de sols 30 anys. Aquest lloable interès per la natura pot de 300 anys. L'alternativa dels nous suports tecnològg  fan a altres països no porten
     fer perillar el 90% deia documentació escrita de la se- tampoc no sembla que sigui la solució.------------------
                                        incorporada la lletra *Ñ*.
                                          Aquívé el problema. A l'hora de
             Mitjana de vida dels diferents tipus de paper
                                         dem anar subvencions a la
                                         Comunitat Europea, els ordinadors
                                         de Brussel·les no capten el noms i
                                         congoms amb "ñ".
                                          Així ens hem assabentat que
                                         pagesos andalusos trigaran a rebre
                                         una subvenció de la Comunitat
                                         Europea, total perquè es diuen
                                         Peña, Ocaña, o Ibañez, i perquè
                                         són d'España i no d'Espana.
                                          I és que la técnica i la informática
                                         avancen una barbaritat, però de
                                         vegades quan fan errors, aquests
                                         són de ca l'ample.
             Paper reciclat sí,
                                          Denuncien que pagesos
          però per a segons què                     amb la «ñ» en el cognom
                                          no cobren qjuts de la CE

      Això de fer servir paper  esborrat i difuminat.          ¦ B russel·les.— La Comissió
                                          Europea va rebutjar ahir que els
    reciclat s'ha posat de moda, com   Evitem tallar arbres en va,   seus ordinadors siguin la causa del
    moltes altres coses ecologistes.  però no siguem rucs. Si hem de     fet que més de cent pagesos de
                                          la província de Jaén s’hagin que­
      El que passa és que el paper  fer unes memòries que volem      dat sense subvenció comunitària
    reciclat té una durada escassa, i  que durin (com els pergamins
    convé fer-lo servir per a treballs  m edievals que han arribat      El bisbe Torras i
    que no s'han de guardar massa   intactes als nostres dies), doncs     Bages, ara es diu
    temps. Sinó, us trobareu que en  feu-ho en paper permanent.        Torres Ibáñez
    2, 5 o 10 anys, el que deien els  Tindreu la garantia que, al cap
    faxs o les fotocòpies ara ja no  de 300 anys, encara es podrà
                                          Ja ho veieu, el nom del nostre
    diuen res de res perquè s'ha llegir amb nitidesa.
                                         il.lustre bisbe català, Torrasi Bages,
                                         el bisbe que va escriure el llibre "La
                                         Tradició Catalana", i que va dir que
               Fe d'errades                    Catalunya serà cristiana o no serà,
                                         ara també li ha tocat el rebre i l'han
                                         confós amb un tal Ibáñez. Segons
    En el tema central que vàrem presentar amb el nom de: SALT, 8 en     l'anunci, ja no es diu Torras i Bages
                                         sinó Torres Ibañez. Resulta que en
     1, hi havien dos errors, que lògicament s'entenen ja que és duplicitat
                                         aquest món n'hi ha de savis!
    de nom de carrer, però que amb tot cal rectificar:
                                                   Primera-mà.
    p. 13: Nom del barri: La F arga/E l P asseig.
                                           ii iijl ni i il i Imf lli l inn m7 -Ir -j|i|-rm-i
    O: diu Enric Granados i el carrer correcte és Ausias March,
                                          v^Smbterrassa a 30 m. platja.® .21 01'23>v
    p. 18: Nom del barri: San t C ugat/ La M açana.             f  «Salt, local comercial de 35 m2. C/Torres )
                                          V lbañez.S.24
    O: diu passeig P. Catalans i el nom correcte és passeig Marquès de     >»«Sgnl Pere Pescador. I nrf|| rnm nnilfíínr
                                           molTRimMU. I lllill.tt.// U1 BO.
    Camps.
   1   2   3   4   5   6   7