Page 6 - La Farga FM 2018
P. 6

[Salutació de l’Alcalde] - 6                            Benvolguts saltencs, benvolgudes saltenques,


                            La calor ja fa dies que ens acompanya, l’estiu ha
                            arribat amb força i això és sinònim de festa major,
                            de retrobaments amb amics i familiars, de sopars
                            llargs i sobretaules plenes de rialles i complicitats.


                            Un any més, veïns i veïnes de tots els barris ens
                            reunirem per passar una estona junts, a peu de
                            carrer, com s’ha fet sempre. Els sopars de carrer
                            tenen un lloc privilegiat a Salt, i més d’un aprofi ta
                            l’ocasió per gaudir-los per duplicat i fi ns i tot
                            l’ocasió per gaudir-los per duplicat i fi ns i tot
                            alguns per triplicat; qualsevol excusa és bona per
                            alguns per triplicat; qualsevol excusa és bona per
                            passar una bona estona.
                            passar una bona estona.
                            La Festa Major també és música, per a petits i
                            La Festa Major també és música, per a petits i
                            grans, per ballar sol o ballar en grup, música
                            grans, per ballar sol o ballar en grup, música
                            per degustar mentre fem una copa i música per
                            per degustar mentre fem una copa i música per
                            ballar sense complexos, perquè què seria la festa
                            ballar sense complexos, perquè què seria la festa
                            sense música? I un any més l’Era de Cal Cigarro
                            sense música? I un any més l’Era de Cal Cigarro
                            es convertirà en el centre neuràlgic del ball i la
                            es convertirà en el centre neuràlgic del ball i la
                            música.
                            música.

                            Cal agrair, novament, la implicació de les entitats
                            Cal agrair, novament, la implicació de les entitats
                            que prenen part en els actes i les celebracions, del
                            que prenen part en els actes i les celebracions, del
                            personal de l’Ajuntament, que fa un esforç extra
                            personal de l’Ajuntament, que fa un esforç extra
                            aquests dies, i en especial a l’Àrea de Cultura i
                            aquests dies, i en especial a l’Àrea de Cultura i
                            Festes, que enguany s’estrena organitzant la nostra
                            Festes, que enguany s’estrena organitzant la nostra
                            Festa Major directament i, per tant, assumeix un
                            Festa Major directament i, per tant, assumeix un
                            gran repte.
                            gran repte.
                            Utilitzant la frase d’una gran esportista catalana
                            Utilitzant la frase d’una gran esportista catalana
                            acostumada a viure la vida amb intensitat: “La
                            acostumada a viure la vida amb intensitat: “La
                            vida no es compta en dies, sinó en experiències”,
                            vida no es compta en dies, sinó en experiències”,
                            permeteu-me que us desitgi que aquesta Festa
                            permeteu-me que us desitgi que aquesta Festa
                            Major us ompli d’experiències gratifi cants.
                            Major us ompli d’experiències gratifi cants.
                            Amb el convenciment que viurem uns dies ben
                            Amb el convenciment que viurem uns dies ben
                            especials, que retrobarem familiars i amics i que
                            especials, que retrobarem familiars i amics i que
                            gaudirem i farem xerinola, us desitjo, un any més,
                            gaudirem i farem xerinola, us desitjo, un any més,
                            una molt bona Festa Major!
                            una molt bona F
                            una molt bona Festa Major!esta Major!                            Jordi Viñas i Xifra
                            Jordi Viñas i Xifraordi Viñas i Xifra
                            J
                            Alcalde
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11