Page 4 - La Farga FM 2018
P. 4

[Editorial] - 4

                        Pòrtic de la Festa Major de Salt


                                           de l’any 1929

       D'ençà que es va publicar el "Programa O cial de la Fiesta Mayor de Salt" l'any 1929 han pas-
       sat 89 anys, però el contingut del "Pòrtic" del Programa, encara donen fe de la continuïtat del sen-
       tit de poble i germanor que es viu els nostres dies. Per això us volem reproduir tal com està escrit,
       el contingut del pòrtic de l'esmentat programa de la Festa Major de l’any 1929:


      Ja ha arribat novament el jorn solemnial de la Fes-  recordansa de la coneixensa feta l’any passat a la
      ta Major; ja les notes cridaneres de les tenores ens  plassa o al en velat, i per tal de segellar enguany
      donen la benvinguda i fan cridar als minyons i a   l’amor que varen jurar-se avans, allí mateix...
      les noies per tal de que acudeixin a la Plassa per  De Girona es pot ben dir que tothom hi fa via. Les
      rendir culte a la nostra sardana, la més bella de   tartanes, els autos i tota classe de vehicles en nom-
      totes les dances, segons digué un dia el gran Ma-   bre incontable, van i venen, i buiden una munió
      ragall.                        de mortals que volen també fruir dels atractius de

      Tot es joia i alegria; grans i petits senten el des ci  la nostra festa, i els envelats i els cafés i les tavernes
      i la il·lusió propia de la Festa, la més xamosa per  s’omplenen, i tot es gatzara i xibarri i alegria ns a
      ells i també la més estimada. Tot respira un aire de  ben entrada la matinada.
      grandesa; tot el poble —podriem dir— s’ha vestit   Benhaurada siga la nostra Festa Major, que mer-
      de festa; tothom vol contribuir-hi: vells i joves, fa- cès a tú hem viscut uns dies, unes hores, tal vega-
      drins i casats, homes i dones, pobres i rics.     da, uns moments només, inoblidables; gràcies a tú,
      Els carrers, les cases, els cafés, els envelats, tot, en  el cor nostre s’ha rejovenit, tot oblidant les miseries
       , presenta l’aspecte de cosa endiumenjada i l’aire  de la terra, i hem passat, com en somni, bells mo-
      que’s respira i embauma l’espai, sembla que també   ments, que servarém sempre més.
      vulgui rendir-li homenatje i participar-ne...!    Que la nostra Festa siga per a tots ben agrado sa,

      El jovent de les rodalies hi acudeix atrét per el   que ompleni de joia i satisfacció els vostres cors, i
      desitg de veure altre vegada aquella noia rossa, o  que al acabar-se us vingui als llavis: FINS UN AL-
      be aquella altre d’ulls negres i de mirada bruna;   TRE A N Y !
      altres hi van acompanyats de la seva promesa en    UN FA D R Í D E S A L T
   1   2   3   4   5   6   7   8   9