Page 3 - La Farga FM 2018
P. 3

SUMARI EDITORIAL, 4             ANY 2018 / XXIX - NÚM. 29
                                      Preu 2 euros
                  SALUTACIÓ de l’Alcalde, 6
                                      EDITA: Comissió de Festes de SALT
                  COL·LABORACIÓ, 10
                  ENTRE ORELLES, 28
                                      COORDINACIÓ: Manel Oliveras
                  TRADICIONS, 30
                                      CONSELL DE REDACCIÓ:
                  GENT GRAN , 32
                                      Josep M. Pla, Manel Oliveras, Rafel Sala,
                  CLUB PETANCA, 33             Carme Torrent, Agnès Cabezas, Anna Clarà,
                                      Júlia Pujolràs, Carme Garriga, Pilar Velázquez,
                  CUIDEM LES MASCOTES, 34         Roger Torramadé i James McCullough
                  ENTREVISTA, 36              PORTADA:
                  FOTOGRAFIA, 40              Fotograa digital de Manel Bayo Rigau
                  ART, 42                 PUBLICITAT: Josep M. Pla
                  PROGRAMA D’ACTES, 46           ADMINISTRACIÓ: Manel Oliveras
                  CINEMA, 50
                  LLIBRES, 52               CORRECCIÓ: CPNLP
                  PETITS CONTES, 54            DISTRIBUCIÓ: Roger Torramadé
                  PESSICS D’ART, 56            REDACCIÓ:
                  ENTREVISTA, 58              Sant Antoni, 1 - Factorial Cultural Coma Cros SALT
                  CASAL JUBILATS, 64            la farga@revistalafarga.cat
                                      www.revistalafarga.cat
                  ENSENYAMENT, 66
                  ESPORT, 72                MAQUETACIÓ i IMPRESSIÓ:
                                      Impremta Pagès - Tel. 972 42 01 07 - ANGLÈS
                  NOTÍCIES, 74
                  CUINA, 84                DIPÒSIT LEGAL: GI-1586/1990
                  MUNICIPI, 88               www.revistalafarga.cat
                  TEMPERATURES, 90             lafarga@revistalafarga.cat

        La Farga no se solidaritza necessàriament
       amb les opinions expressades en els articles signats
         i no es fa responsable del seu contingut.
          La Farga autoritza la reproducció
            dels articles sempre que
            s’indiqui la procedència.
                             PREMI TRES DE MARÇ 1989


                            Amb la
                            col·laboració de:
   1   2   3   4   5   6   7   8