Page 8 - Suplement d'estiu 2017
P. 8

8  COL·LABORACIÓ


      LES FOTOGRAFIES PERSONALS I FAMILIARS:


             COM LES CONSERVEM?
      És Festa Major i passarem uns dies en els que  que ens fem més habitualment, i en moltes ocasions
      sortirem amb els amics, farem dinars familiars,  en no trobar resposta, abandonem, deixem les
      anirem a concerts i espectacles, portarem la  fotogra? es de qualsevol manera i després ens costa
      mainada a les atraccions, gaudirem amb els focs i   Déu i ajuda trobar-les, això si no les perdem per
      farem fotogra? es, moltes, moltíssimes fotos. Per  sempre.
      això hem pensat dedicar aquest petit article a la
      fotogra? a, sobretot a la de caire personal.     Perquè això no ens passi hem de tenir en compte
                                 dues coses: l’ordenació (classi? cació en el món dels
      Per començar apuntem la de? nició de fotogra? a  arxius) i les mesures de conservació (que variaran
      segons la NODAC, la Norma de descripció arxivística,  en funció de si són en paper o digitals). Veiem-les.
      que ens diu que és un document icònic en el qual
      la informació es presenta mitjançant imatges que  Com les ordeno? Normalment les que tenim
      representen percepcions subjectives en tant que  en paper les posem en àlbums o en sobres i a
      re? ecteixen una percepció, una perspectiva o un  fora apuntem «viatge d’estiu»; «aniversari»;
      punt de vista.                    «festa major»; «casament», etc. Però les digitals
                                 acostumen a patir un petit caos repartides en
      La fotogra? a es va presentar «o? cialment» a les  targetes de memòria, disc durs, CD, USB... Primer
      Acadèmies de Ciències i Belles Arts de París el  de tot cal identi? car com les tenim i centralitzar-les
      19 d’agost de 1839 quan Louis-Jacques Mandé   en una carpeta que sigui, per exemple, Imatges. Tot
      Daguerre va mostrar al món la primera tècnica de   seguit crear subcarpetes simples a les que posarem
      ? xar imatges, el daguerreotip, una imatge positiva  noms que tinguin sentit per a nosaltres, o la data.
      directa de càmera, per tant única i no reproduïble,
      sobre una placa de coure argentada. Des d’aquella
      data la tecnologia al voltant de la fotogra? a ha
      evolucionat moltíssim i, un fet encara més important,
      s’ha popularitzat ? ns a extrems que avui en dia
      gairebé tothom porta les 24 hores del dia una càmera
      a la seva butxaca en forma de telèfon. Això implica
      que el volum de fotogra? es que es fa diàriament és
      pràcticament impossible de comptabilitzar. Només
      cal fer un cop d’ull a la nostra pròpia casa i veurem
      que el nombre de fotogra? es de fa tan sols deu
      anys, endreçades en uns pocs àlbums o capses, no
      té res a veure amb les que guardem a l’ordinador o
      en targetes de memòria. S’han multiplicat per mil o
      més.


      Què en fem de tantes fotogra? es? Per a un fotògraf
      professional, que és la seva feina, això ho té clar, però
      nosaltres, fotògrafs ocasionals que fotogra? em per
      tenir registres dels moments que volem conservar i
      que formen part dels nostres records i vivències, cal
      que ho guardem tot? I les que volem conservar, com
      ho fem per no perdre-les? I les fotos en paper, les  Capses d’arxiu per a fotogra? es.
      digitalitzem? Aquestes són algunes de les preguntes  Arxiu Municipal de Salt.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13