Page 5 - La Farga 332
P. 5

Entrevista a Jordi Valentí      fet telefònicament en molts casos; i també el projecte
      Apadrina un Avi, ara es farà per carteig (enviament de
      cartes), en què estudiants d’ESO o de Batxillerat fan
      visites a residències durant un curs. També tenim els
      Grups d’Empoderament, bàsicament per dones en si-
      tuació de molta precarietat que els falta un impuls per
      tirar endavant i se’ls ofereix també cursos d’informàti-
      ca; fem cursos de català a gent que no ha pogut entrar
      a l’Escola d’adults o al Consorci; el Servei d’Intervenció
      Educativa (SIE) de primària i secundària i el projecte
      Fes Més de reforç acadèmic i tutoria per joves. I alguns
      projectes relacionats amb les necessitats d’habitatge
      que és un dels problemes principals.

      -La pandèmia ha fet augmentar la gent que necessi-
      ta els aliments del CDA?              XX teníem barraques a Montjuïc o a Fontajau, i no ho
      -Sí, és el que en diem les noves vulnerabilitats, gent  veiem; ara la població més vulnerable és als nostres
      que treballava amb economia submergida  o que feien  carrers, però tampoc ho veiem. Vivim en una bombolla,
      temporada a l’estiu i aquest any no han pogut treballar.  podem viure dos carrers més avall i no ser conscients
      El CDA ja havia anat augmentant, des de fa molt temps  de la pobresa que hi ha tan a prop. Situacions de molta
      que ja es feien 6 torns, cinc matins i una tarda; però  precarietat i amb l’angoixa de ser desnonats en qual-
      ara s’ha hagut d’ampliar a 7 torns: es reparteixen ali- sevol moment, fins i tot a mitjans de juny hi ha hagut
      ments cinc matins i dues tardes. En aquests moments  desnonaments, quan tot just començàvem a sortir del
      hi passen unes 1.102 famílies, i si sumem el total de  confinament. Això també fa que algunes famílies bus-
      les famílies que hi han passat durant l’any, segur que  quin solució anant a altres llocs, a casa d’amics o fa-
      acabarem desembre havent donat aliments al voltant  miliars que els puguin acollir, i així no acaben d’arrelar
      de 1.600 famílies. Aquest és l’exemple d’un projecte  mai enlloc.
      compartit, fruit d’un acord entre Càritas, el Banc dels
      Aliments, el Consorci de Benestar, l’Ajuntament de  -Quins programes teniu amb relació a aquests pro-
      Salt, Diputació, Generalitat i la Caixa. Tothom hi té el  blemes d’habitatge?
      seu paper. Càritas hi posa la gestió i el personal, majo- Tenim en funcionament el projecte Pisos d’Acollida
      ritàriament voluntariat.              Temporal per la Inclusió de dones (PATI): dos pisos on
                                acollim dues famílies per pis, dones soles o mares amb
      -Parlaves de problemes amb l’habitatge.      criatures. No només és una estada temporal, sinó que
      -L’habitatge és el principal problema de les persones  hi ha un acompanyament. Es fan trobades setmanals
      que atenem. La majoria tenen problemes habitacio- amb la tècnica per orientar-les professionalment, sobre
      nals, o estan en pisos ocupats o sobre ocupats, sense  formació, o organització de la llar. Són persones que
      subministraments, moltes famílies sense aigua durant  es troben en una situació molt complicada i necessi-
      la pandèmia, connectats a la llum de manera molt pre- ten un trampolí, s’estan en aquests pisos un temps fins
      cària. Aquesta situació per mi és el que en podríem  que poden millorar la situació. I també portem a terme
      dir el barraquisme del segle XXI. A mitjans del segle  el projecte Llaços, un altre pis on allotgem persones
                                amb problema d’habitatge, però que no es troben en
                                       una situació tan complicada, i no hi ha
                                       aquest acompanyament tant estret.

                                       -Com es podria sortir d’aquesta si-
                                       tuació?
                                       La complicació principal ve de la ma-
                                       teixa llei d’estrangeria. Per regularit-
                                       zar la situació has de dur mínim tres
                                       anys d’empadronament, t’ha de fer un
                                       contracte de treball mínim d’un any un
                                       contractant solvent i has de demostrar
                                       l’arrelament (dominar l’idioma, etc.).
                                       Tot això resulta molt complicat, és el
                                       que en podríem dir racisme instituci-
                                       onal. Si hi hagués més facilitats per
                                       accedir al món laboral, molta gent no
                                       es trobaria en la situació que es tro-

                                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10