Page 4 - La Farga 332
P. 4

entrevista

     Fer comunitat contra la marginalitat

                        Nom: Jordi Valentí
                        Edat: 67 anys
                        Nascut a: Riudellots de la Selva
                        Resident a: Salt

                        Professió: Enginyer tècnic jubilat. És el president de Càritas Salt
                        des de 2017, on ja feia de voluntari des de fa 15 anys. Havia estat
                        vinculat a l’entitat donant cursos de català fins que el 2007 va en-
                        trar a la Junta com a secretari. En Jordi també va estar sis anys a
                        l’Associació de pares de l’Institut Salvador Espriu, catequista
                        a la parròquia Sant Cugat, membre de l’agrupació ESTIL, i del
                        grup excursionista la Colla KEDM. Abans de venir a viure a Salt,
                        també va ser fundador juntament amb el seu germà i altres com-
                        panys de l’Esplai de Riudellots, actualment Agrupació Cultural i
                        Esportiva de Riudellots (ACER).
                        Més informació sobre Càritas Salt al web www.caritasgirona.cat/salt,
                        al correu electrònic salt@caritasgirona.cat o al telèfon 972 24 24 72      Són moments complexos, vivim en societats complexes, encara que que imperi massa sovint el titular cridaner,
      el no-argument simplista i impulsiu dels comentaris a les xarxes. La pandèmia ho ha agreujat, però, no ens en-
      ganyem, molts veïns i veïnes ja es trobaven convivint amb la precarietat; en aquest panorama, però, sembla més
      fàcil adonar-nos que som afortunats els que tenim un lloc per viure, un plat a taula, família a qui trucar a la porta
      quan ho necessitem. Els diversos projectes que porta a terme Càritas Salt, una entitat amb 67 anys d’història en el
      món i 64 a Salt, ja no tenen res a veure amb el concepte desfasat de caritat, sinó que s’enfoquen a lluitar contra la
      pobresa, a fer comunitat i a tendir cap a una societat més igualitària. Tal com diu en Jordi, “el barraquisme del segle
      XXI” ja no cal anar-lo a buscar fora del nostre barri, sinó que es troba al teu carrer, potser només unes portes més
      avall. Parlem amb ell d’aquestes situacions de marginalitat, relacionades sobretot amb els problemes d’habitatge
      i les dificultats per regularitzar la situació de les persones.     -Hi ha Càritas Salt, Càritas Girona, Diocesana... ver molt creixement en voluntariat i també en tècnics
     com s’organitza Càritas exactament?        perquè hi havia moltes persones necessitades. S’ha de
     -És una entitat de l’església catòlica, per això està tenir en compte també que hi ha molta mobilitat amb el
     organitzada per bisbats. A cada bisbat hi correspon voluntariat, i especialment ara amb la covid. Al principi
     una Càritas Diocesana, que és la suma de les Càri- es va excloure als majors de 65 anys, ara s’ha ampli-
     tas locals, que poden ser parroquials, per població o at a 70 anys, però només poden fer tasques que no
     comarca. Per això abans, a Salt, n’hi havia dues: Sant tinguin massa contacte amb gent i un sol dia a la set-
     Jaume i Sant Cugat, però el 2007 ens vam unir i ara mana. Tot aquest voluntariat que ha quedat exclòs ho
     som Càritas Salt. És una organització de voluntariat, a estan patint molt, són gent que s’estimen molt Càritas i
     la Junta tots som voluntaris, majoritàriament persones hi porten molts anys, són de la família. Per altra banda,
     jubilades. Per altra banda, hi ha també les professio- persones que no han treballat durant el confinament o
     nals tècniques contractades, que a Salt són 10 perso- estudiants es van apuntar al voluntariat, però ho han
     nes. Una de les virtuts de Càritas és aquesta: hi ha una hagut d’anar deixant a mesura que s’ha anat tornant a
     base de població que ve de sectors laborals diversos i l’activitat laboral.
     hi ha l’equip tècnic, persones joves i molt preparades,
     que han dedicat la seva vida laboral al món social. Des -Quins projectes porteu a terme actualment?
     de sempre, el meu interès ha estat trobar el punt en -Tenim al voltant de 20 projectes actius, alguns com-
     què aquestes dues visions i criteris es comparteixin i partits amb altres entitats. El Rober i el Centre de Dis-
     es complementin.                 tribució d’Aliments (CDA) són els més consolidats i que
                              fa més anys que funcionen, però també tenim el Punt
     -Com està de salut el voluntariat? Quants volunta- d’Acollida, la porta d’entrada de Càritas per conèixer
     ris hi ha a Càritas Salt?             les necessitats de les persones que venen per primera
     -En aquests moments hi ha al voltant de 120-130 vo- vegada; l’Espai un Cor, a la mateixa botiga del rober,
     luntaris, fa 15 anys n’hi havia uns 60, o sigui que hem on es fan trobades i tallers de costura. Pel que fa a
     anat creixent. Ara també hi ha molts més projectes en la gent gran, tenim un programa de visites a domici-
     funcionament. Arran de la crisi el 2007-2009 hi va ha- lis, però que ara està complicat per la pandèmia i s’ha

     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9