Page 2 - La Farga 332
P. 2

Obres d'ampliació de l'Escola Gegant del Rec. El pressupost global
                                del projecte és de 5.427.475 euros. L'actuació permetrà eliminar els
                                barracons i forma part de la planificació municipal en equipaments
                                educatius, com també ho és la construcció d'un nou centre de
   433 alumnes de cinquè de Primària de Salt van participar en els tallers escolars  secundària en uns terrenys a tocar del Parc Monar. La Generalitat
   organitzats per aprendre els detalls de la cistelleria, després de l'anul·lació de  de Catalunya va publicar, el 19 d'octubre, l'anunci de licitació per
   l'edició d'enguany de la Fira del Cistell. L'activitat  es va desenvolupar  executar l'ampliació de l'Escola Gegant del Rec de Salt.
   principalment als patis escolars. Els tallers van a càrrec de l'Associació
   Catalana de Cistellers i Cistelleres.                               Durant l’any 2020 el Programa Referent d'Ocupació Juvenil de Salt,
                               que porta a terme l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament, ha acompanyat
  L'Ajuntament de Salt impulsa l'actualització del cens d'activitat de la  a 220 joves per tal que poguessin continuar amb els estudis
  vila amb l'objectiu de disposar d'un cens exacte de la realitat comercial  postobligatoris i/o a realitzar formació laboral. 160 joves corresponen
  i empresarial del municipi. Actualment hi ha unes 1.000 activitats dona- a joves que han volgut millorar la seva ocupabilitat realitzant formació
  des d'alta al registre municipal. Es revisarà i confirmarà l'existència de  laboral i/o aconseguint el seu retorn al sistema educatiu mentre que la
  les activitats. S'identificarà i acreditarà la situació de cadascuna i poste- resta, 62, corresponen a saltencs i saltenques que un cop finalitzat
  rior actualització del cens.               4t d'ESO, gràcies a l'acompanyament realitzat, han pogut accedir a
                               un recurs alternatiu i seguir un itinerari formatiu.
  Salt ha celebrat durant aquest novembre el mes dels Itineraris segurs
  on els centres que formen part del primer i segon tram estan fent
  activitats relacionades amb el projecte. Una de les propostes principals
  és el concurs que es va posar en marxa i que, entre el 2 i el 20 de
  novembre, permetia escollir el disseny de la mascota dels itineraris.  L'Ajuntament de Salt ha iniciat la instal·lació de senyals lluminosos
  La iniciativa ja es va posar en marxar el passat juny quan es va engegar  als passos de vianants de l'Avinguda de la Pau (de la rotonda del
  un procés per presentar les propostes dels dissenys dels personatges  Camí dels Carlins fins al límit del terme municipal amb Girona) per
  que podien representar el camí escolar. En aquesta primera fase s'han  tal de millorar la seva visibilitat al mateix temps que s'augmenta la
  recollit 200 dibuixos dissenyats pels infants i joves del municipi i  seguretat en aquests punts. En total se senyalitzen setze passos
  d'aquests se'n van escollir 30. A prtir de l'1 de desembre està previst  de vianants i, en cada punt, se situen fins a cinc balises en cada
  que s'anunciï el guanyador o la guanyadora.         sentit de circulació.
   1   2   3   4   5   6   7