Page 6 - La Farga 321
P. 6

Entrevista a Noèlia Ruiz de Solidarios sin fronteras     àrab la dictadura d’Ali Abdullah Saleh és ender-
     rocada. Quan es parla de la primavera àrab nin-
     gú diu que les primeres manifestacions van ser
     al Iemen, és un país tan oblidat que no se’l té
     en compte ni per això. Després d’unes eleccions
     que no van tenir res de democràtiques arriba al
     govern Hadi. Quan aquest veu que els rebels
     houthis de les zona nord comencen a baixar, ell
     s’exilia del país i se’n va a Aràbia Saudita, des
     d’on insisteix en atacar el Iemen amb bombes
     tan localitzades que ataquen autobusos esco-
     lars, mercats i assistents a enterraments (irò-
     nicament parlant, és clar)... Al principi la gent
     tenia certa simpatia als houthis, perquè eren
     els que havien enderrocat Saleh, però això s’ha  vetarà el govern, en futur i condicional, és un 1% de
     anat acabant ja que aquests han començat també a  les vendes d’armes i finalment ni això. Tot plegat corti-
     assassinar civils indiscriminadament per tenir la pobla- nes de fum. A més, ha sortit la polèmica de Navantia,
     ció atemorida. Al final, el que passa és que la població  a Cadis, alertant que molta gent es quedaria a l’atur si
     està entre uns que et bombardegen per un costat, i uns  Aràbia Saudita deixa de comprar-los els vaixells, però
     altres que et tallen el coll per l’altre.     això no és així, abans sempre havien sobreviscut fent
     -Les classes populars són qui sempre hi perd...  altres tipus d’embarcacions, sense haver de fer corbe-
     -A nosaltres no ens agrada posar-nos en temes de po- tes de guerra. Tot són mentides. El petroli i el gas que
     lítica perquè Solidarios repartim a tothom, siguin xiïtes  ha d’anar cap a Europa passa per aquest canal i a tots
     o sunnites. Perquè en teoria es diu que la guerra va  els interessa aquest pas. I en un país que ja era el més
     començar per una qüestió religiosa però això tampoc  pobre de la península aràbiga abans de la guerra, co-
     és cert del tot. Hi ha part d’això, també part de guerra  metre un genocidi aniquilant a tort i a dret sembla que
     civil, però en el moment en què hi intervenen tantes  no importi a ningú. Al revés, encara hi ha qui critica el
     forces estrangeres amb armament també de fora, fins  que fem perquè ajudem a ‘moros que seran terroristes’,
     a quin punt és només una guerra civil? Aquest argu- és molt trist.
     ment ens va molt bé, perquè així sembla que sigui un  -Heu rebut comentaris negatius o racistes pel fet
     conflicte en el qual no hi tenim res a veure, ens traiem  d’ajudar a un país d’Orient?
     qualsevol responsabilitat. Nosaltres defensem que és  -Sobretot hi ha molta ignorància. El Iemen és un país
     una guerra geopolítica, així com també denunciem el  molt desconegut, primer de tot perquè és un país po-
     que els Estats Units, Aràbia Saudita, Israel i la resta  bre, ja ho era abans de la guerra. Després perquè la
     de països europeus (França, Gran Bretanya, Espanya,  islamofòbia està a l’ordre del dia. I si arriben imatges de
     Alemanya...) està fent.              la guerra en què va tothom armat, la gent de seguida
     -És un país en un lloc molt estratègic, internacio- pensa en terrorisme. I en tercer lloc perquè s’ha volgut
     nalment ningú s’hi vol posar...          silenciar aquest conflicte perquè no interessa per tot
     -No interessa a la ONU. Aràbia Saudita és membre del  el que parlàvem de venda d’armament i amiguisme de
     comitè de drets humans de la ONU, un país on es la- la monarquia amb Aràbia Saudita pel petroli. A banda
     piden les dones i es pengen homes a la plaça major  d’això, hi ha sobretot un racisme econòmic, som clas-
     per haver robat... Els interessos de venda d’armes són  sistes. Als amos del petroli tothom els obre la porta,
     massa grans. Després de la massacra de 50 nens en  inclosa la monarquia, en canvi el que va amb gel·laba,
     autobusos escolars, els titulars de principis de setem- aquest sí que ens molesta.
     bre anaven plens de la notícia que es vetaria la venda  -Ens costa ser solidaris?
     d’armes a Aràbia Saudita, però de seguida s’han anat  -Costa ser solidari en el que, per mi, és el sentit més
     retractant. Si llegeixes la lletra petita, el que diu que  profund de la paraula. Perquè la solidaritat és sobretot
                              horitzontal, que no és el mateix que la caritat, que té un
                              sentit vertical, i es tracta sobretot d’ajudar els menys
                              propers. Per mi, l’autèntica solidaritat és la d’ajudar els
                              que no coneixes, perquè ajudar els del teu entorn és
                              més fàcil, és molt agraït, però ajudar els que no co-
                              neixes i que potser no coneixeràs mai, per mi això és
                              l’autèntica solidaritat. Tampoc és ser solidari donar ‘like’
                              a les xarxes socials i compartir una publicació des del
                              sofà, això avui dia ens és molt fàcil i fa quedar bé, però
                              hem de recordar que no dóna aigua ni menjar a ningú.
                                            Agnès Cabezas Horno


     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11