Page 4 - La Farga 321
P. 4

entrevista

     Petita-gran gent fent petites-grans coses                          Nom: Noèlia Ruiz Pujolras
                          Edat: 41 anys
                          Nascuda i resident a Salt
                          Professió: propietària comerços

                          Solidarios sin Fronteras: única ONG de l’Estat espanyol
                          d’ajuda al Iemen. Creada el 2015 per l’Eva Erill, la Noèlia
                          Ruiz i la Faten Al Osimi, té en marxa diversos projectes en
                          aquest país devastat per la guerra: oferir esmorzar a nenes
                          a les escoles, portar aigua potable a diversos dipòsits de
                          camps de refugiats i reconstruir cases a l’illa de Socotra.
                          Han rebut el premi Mi grano de arena l’any 2016 i 2017, el
                          Premi teaming a les “teamer mànagers més inspiradores
                          2017” i el #T2M exercici 2017 (Fundación Real Dreams).
                          Més informació i donacions: www.solidariosinfronteras.org
      El Iemen, el país més pobre del pròxim orient i immers en una guerra civil que té clars motius geopolítics, ha
      començat a sonar-nos en aparèixer a diaris i informatius després de les terribles massacres d’infants i civils. Un
      país que fins ara la majoria no sabia ni situar al mapa, pateix el ferm bloqueig d’Aràbia Saudita en connivència
      amb els Estats Units, que impedeix l’arribada d’aliments i de medecines, propagant així fam i còlera, posant
      en perill la supervivència de tota una generació de nens i nenes. Imagineu tot un país convertit en un camp de
      refugiats amb 4,5 milions de desplaçats, oblidats per la resta del món i on hi han perdut la vida unes 50.000
      persones (encara que la ONU manté la xifra en 10.000). Tots ens esgarrifem davant aquestes xifres de l’horror,
      poca gent pot quedar indiferent davant aquesta barbàrie, però, en canvi, només algunes decideixen aixecar-se
      del sofà, dedicar hores i esforços a fer alguna cosa per millorar la situació de les persones que ho pateixen. És
      el cas de l’Eva, la Noèlia i la Faten, que potser no podran canviar el món, però sens dubte el fan una mica millor
      amb els seus petits-grans gestos.


     -Explica’ns com neix l’ONG Solidarios sin fronte- suport dels Estats Units, que van donar l’ordre de tan-
     ras?                       car el país per terra, mar i aire. Actualment només hi ha
     -La presidenta de l’associació, l’Eva Erill, ja portava un vol de la ONU que vola una o dues vegades al mes,
     14 anys amb temes de cooperació internacional en un on hi viatgen només mandataris dels seus organismes
     projecte d’orfenat a Etiòpia. Però aquest projecte ara ja i alguns cooperants de grans ONG. Nosaltres estem
     fa uns sis anys que funciona sol i ho porten els matei- en una “llista d’espera”, que si es dóna el cas, podríem
     xos etíops. Ella havia estat al Iemen el 2010 i allà va accedir al país com a membres del servei de Coopera-
     conèixer molta gent, entre elles la Faten, amb la qual ció Internacional de la Generalitat, ja que es van posar
     va sorgir una amistat. El 25 de març de 2015 esclata en contacte amb nosaltres al veure que cooperàvem
     la guerra al Iemen, l’Eva just n’havia tornat el gener íntegrament per aquest país i que coneixem la situació.
     d’aquell mateix any. És la mateixa Faten que ens diu No és perquè tinguem cap vincle permanent amb les
     que vol fer alguna cosa pel seu poble. Busquem alguna institucions, de fet en els anys de funcionament que
     petita ONG d’aquí (no creiem en la política de les grans portem, només hem rebut una subvenció de la Gene-
     ONGs) que treballi pel Iemen per cooperar i resulta que ralitat, tota la resta dels nostres fons són aportacions
     no hi ha cap organisme especialitzat en aquest país. Sí de particulars.
     que n’hi ha moltes per Síria, que sobretot surten quan -Quina és exactament la vostra tasca per ajudar
     comencen a arribar refugiats a les costes del mediter- aquest país? Quins projectes hi teniu en marxa?
     rani, abans tampoc... Llavors és quan decidim que si no -Tenim en marxa quatre projectes de cooperació. El pri-
     existeix la crearem nosaltres. Per això diem que som mer centrat en l’alimentació. En un país en guerra on hi
     l’única ONG espanyola que està actuant a Iemen. És ha gana l’ajuda humanitària és el primer. Per això, vam
     cert que hi ha Metges sense fronteres i Save the chil- començar cooperant amb el repartiment de menjar a
     dren, i Creu Roja internacional, però cap d’elles són les famílies que estaven als hospitals amb algun fami-
     espanyoles encara que tinguin seus aquí.     liar ferit pels bombardeigs. El primer repartiment que
     -Heu pogut visitar el país des que està en guerra? vam fer van ser 15 caixes de menjar, avui dia en repar-
     -No, és impossible entrar-hi en aquests moments. El Ie- tim unes 200 mensuals. Penseu que al Iemen hi ha al
     men està bloquejat per ordre d’Aràbia Saudita i amb el voltant de 4,5 milions de desplaçats interns en camps


     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9