Page 3 - La Farga 321
P. 3

editorial                                          Editorial

        Índex             L’1 d’octubre

                Breus     El mes d’octubre, època de l’any de castanyes i bolets. Especialment el
       lafarga@revistalafarga.cat
                   2    d’aquest any ens recorda l’1 d’octubre de 2017, on, desgraciadament i tal
               Editorial    com reflecteix la portada de la nostra revista, les castanyes i els bolets es
                   3    varen escampar per tot el nostre país.
               Entrevista    Un poble que l’única voluntat era de poder anar a introduir una papereta
                   4    dins una urna. Una cosa tan senzilla, pacífica i democràtica com moltes
         Converses a mitja tarda   vegades ja hem fet, es va convertir en un atac impensable i inesperat per
                   7    intentar evitar-ho per part de les “Fuerzas de Seguridad del Estado”.
             Col·laboració    Veient imatges d’aquella diada ens pot portar a la comparativa amb el que
     www.revistalafarga.cat
                   8    fora de Catalunya anomenen “corrida de toros”, on el “torero y su cuadri-
                Cultura    lla” provoquen el toro perquè ataqui.
                  11    Aquí també varen intentar provocar, però es varen trobar que els toros
             Ensenyament     eren mansos, com sempre som, sense provocacions als “toreros”, amb els
                  14     braços ensenyant i en dalt, amb les mans obertes demostrant lo pacífics
           Diada 11 setembre    que som. Però així i tot, els toreros varen entrar a massacrar, “toro” rere
                  17     “toro” sense contemplacions.
             Pessics d’Art    Tot i que, un dels punts de la Llei que afecta els Cossos de Seguretat diu
                  18     que: “hauran d’observar en tot moment un tracte correcte i curós amb les
          Cuidem les Mascotes    seves relacions amb els ciutadans”, i un altre punt que: “hauran d’actuar
                  20     regint-se pels principis de proporcionalitat en la utilització dels mitjans al
          Curiositats Catalanes   seu abast”. Sembla que aquests dos punts havien quedat esborrats de
                       la seva memòria, i obviant que no havien d’evitar un dany greu o irrepa-
                  21
                Opinió    rable, varen passar a aplicar les ordres dels tribunals aplicant el que ells
                       anomenen “la estocada”. Treure el que ells també en diuen “la defensa”,
                  22
               Notícies    que per nosaltres és “la porra”, amb la que varen atonyinar mig poble amb
                       una desproporcionalitat visible per evitar un acte democràtic com és el de
                  22     votar.
               Fotografia    El que també és greu és no admetre la gravetat de les actuacions des-
                  26     proporcionades veient les imatges emeses per tots els mitjans i arreu del
            Casal de jubilats   món, i a més alabar aquestes actuacions per bona part del poble espa-
                  27     nyol. Però al seu temps tot arriba i ja es comencen a veure els resultats
             Les Bernardes    mitjançant les investigacions iniciades per via judicial a diversos membres
                  28     policials.
                Cinema     Esperem que fets com els de l’1 d’octubre, que no oblidarem mai, no es
                  29     tornin a repetir i que el partit polític amb més vots sigui “el sentit comú” de
             Veïns d’arreu    tots els ciutadans, siguin espanyols o catalans, i en especial els que volen
                  30      limitar la llibertat del poble.
           Inundacions veïnat
                  32
               El temps
                  36     ANY XXXVIII NÚM 321 OCTUBRE DE 2018 COL·LABORACIONS:
             Gastronomia     EDITA: Comissió de Festes de Salt Josep Clarà, Lluis Mateu, Joan Serrat, Robert
                                        Fabregas, Xavier Cassany i Masó, Núria
                  37     Factoria Cultural Coma-Cros   Heras Colomer, Pere Quero i Martí, Escoles:
             Un Salt enrere    Sant Antoni, 1. Tel. 872 212 111 Les Arrels, Pompeu Fabra, IES Vallvera, Gent
                                        Gran Les Bernardes, Casal de Jubilats, Pilar
                        COORDINADOR: Manel Oliveras
                  37     CONSELL DE REDACCIÓ:       Masferrer de Les Cuineres de Salt, Animal
              Demografia     Carme Torrent, Agnès Cabezas, Anna  Sapiens, Gerard Taulé (Salt-XOM).
                  38     Clarà, Josep M. Pla, Rafel Sala, Manel  PORTADA: “Un any de bolets i castanyes”
                                        Tècnica: Fotomuntatge
               Poti-poti    Oliveras, Carme Garriga, Júlia Pujolràs,  Autor: Anna Clarà
                  39     Pilar Velázquez, Roger Torramadé i James  CORRECCIÓ: CPNLP
                        McCullough.           DISTRIBUCIÓ: Roger Torramadé
      La Farga no se solidaritza necessàriament amb  MAQUETACIÓ: Setdedisseny ADMINISTRACIÓ: Manel Oliveras
      les opinions expressades en els articles signats  IMPRESSIÓ: Impremta Pagès DIPÒSIT LEGAL: GI-356-1979
       i no es fa responsable del seu contingut. La  PREU: 2,00 euros
       Farga autoritza la reproducció dels articles
       sempre que se n’indiqui la procedència.
                       amb la
                       col·laboració de:

                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8