Page 6 - La Farga 320
P. 6

Entrevista a en Silverio de la O       meus germans o la meva mare, però
       cantar és un luxe! Per mi és indecent
       que algú es queixi per un assaig de
       dues o tres hores, per molt cansat que
       sigui, que ho és, quan hi ha gent que
       està treballant 10 hores per 900 eu-
       ros. Per això, sempre que m’ho dema-
       nen i puc assistir a actes benèfics dic
       que sí. Per mi és important fer cultura
       sempre que es pugui.
       -Has viscut a moltes ciutats euro-
       pees, a aquests països es percep
       diferent la cultura?
       -Allà hi ha una concepció diferent de
       la música a nivell laboral. Qualsevol
       poble petit d’Alemanya, Dinamarca,
       el nord-est europeu, té diversos te-
       atres que funcionen diàriament amb
       una orquestra que és estable. Això
       té l’inconvenient que els solistes
       d’aquestes formacions fan tot el re-      -Això és el que diu el meu agent: ‘ja canviaràs...’ Però
       pertori, cosa que no és massa bona per la veu perquè de moment no. Després de l’accident del meu germà
       no podem fer-ho tot bé, és fisiològicament impossible, vaig haver de deixar de cantar. Això em feia estar molt
       però vaja, molts bons cantants han passat per aquí. La enfadat amb mi mateix, em recriminava sentir-me així
       Montserrat Caballé, per exemple, va estar 10 anys a després d’haver treballat molt, haver lluitat molt per ar-
       Basilea en un grup d’aquests, amb aquesta cultura que ribar on estava venint de molt a baix. La vida m’havia
       aquí és impensable.                clavat una espina molt forta. Un temps després, però,
       -Com és que has tornat a Catalunya?        vaig poder tornar a cantar i llavors sí, vaig decidir tan-
       -Fa tres anys vam tenir una tragèdia familiar, vaig per- car amb el circuit musical amb el Don Giovanni, per tot
       dre el meu germà petit, de 32 anys. La bufetada més el que representa per mi, i va ser com una catarsi. Ara
       gran que m’ha donat la vida, sens dubte. Estava fent Il estic en un moment diferent i el meu objectiu és el de
       Barbero de Sevilla i vaig deixar de cantar, no volia fer fer cultura i ajudar persones en aquest àmbit igual com
       res més. Estava molt enfadat amb la vida, amb l’uni- em van ajudar a mi en el seu moment.
       vers, amb la gent, amb tot plegat. Ara, per sort, ja es- -Explica’ns els projectes que tens aquí. Actualment
       tem millor, pensem en els bons moments i el podem et podem sentir en un programa a Ràdio Salt?
       recordar amb un somriure, perquè era una persona -El meu objectiu és sobretot el de fer cultura. Això ha
       extraordinària. Per això he tornat a Catalunya, aquest començat aquest any amb la ràdio i seguirà l’any vinent
       és el motiu principal, la raó de pes. De moment, només amb un projecte del qual encara no puc parlar. Ara que
       accepto feines que siguin a prop.         estic entre Girona-Barcelona i només accepto feines a
       -La teva exigència professional et pot fer tornar a prop era un bon moment per fer-ho. Un altre projec-
       treballar fora del país en algun moment?     te pròxim serà El Conte de Nadal que farem amb les
                                     diferents escoles de Salt. La idea és anar
                                     més enllà de la música, generar un projec-
                                     te sociocultural, que els nens de les onze
                                     escoles de Salt s’ajuntin, que hi vinguin els
                                     pares, i així fer poble, fer vila. La cultura ha
                                     de trencar aquesta cosa territorial, ha de
                                     traspassar fronteres. El cant, la música, la
                                     literatura, la pintura, la filosofia, tot el que
                                     significa art per mi, serveix per transformar
                                     l’ésser humà, fer millor la societat.
                                              Agnès Cabezas Horno       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11