Page 3 - La Farga 320
P. 3

editorial                                          Editorial

          Índex             Una de les últimes notícies del poble, molt esperada i que ja ha iniciat la policia
                         local, és el control per evitar l’ús fraudulent de les targetes d’autorització d’esta-
                   Breus    cionament per a persones amb discapacitat.
         lafarga@revistalafarga.cat
                     2    Aquestes targetes es concedeixen a les persones que tenen una discapacitat
                  Editorial   igual o superior al 33% o una determinada reducció visual. Dins aquestes per-
                     3    sones pot haver-hi qui condueix el vehicle el mateix titular i qui depèn d’altra
                 Entrevista    persona. A part, les targetes que també es concedeixen a vehicles destinats al
                     4    transport col·lectiu.
               Col·laboració    L’autorització d’ús de les targetes les concedeix l’ajuntament prèvia certificació
                     7    de la vigent discapacitat per part del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
                  Cultura    mília de la Generalitat
       www.revistalafarga.cat
                    11    Amb aquestes targetes es facilita l’estacionament en llocs específicament se-
               Ensenyament     nyalitzats i destinats a vehicles autoritzats, en zones de càrrega i descàrrega i en
                    15    zones blaves, de forma gratuïta i mentre no impedeixi la circulació de vehicles i
               Pessics d’Art    vianants.
                         Doncs bé, aquí entra la picaresca amb la utilització de les targetes. En primer
                    20    lloc, la falsificació o fotocòpia d’aquesta, tan si el conductor és el mateix titular
            Cuidem les Mascotes    amb discapacitat com si depèn d’altra persona per conduir.
                    22    En segon lloc, ens trobem amb les targetes concedides a persones que depe-
            Curiositats Catalanes   nen d’una tercera per conduir. En aquest cas la picaresca s’accentua, ja que la
                    23    tercera persona arriba en alguns casos a utilitzar el vehicle per estacionar en els
                  Notícies    llocs on l’autoritza la concessió de la targeta sense que a l’interior del vehicle hi
                    24    vagi el titular amb discapacitat, és a dir, estacionament lliure per tot el poble. I no
                  Cinema     solament a Salt, ja que la targeta autoritza en l’àmbit nacional i europeu.
                    27    L’ús d’estacionament a llocs destinats a vehicles de persones amb discapacitat
                  Teatre    a Salt no només està destinat als saltencs, sinó qualsevol ciutadà autoritzat de
                    27    qualsevol població.
                 Fotografia    Podem constatar casos en els quals el conductor del vehicle, utilitzant la targeta
                    28    per a titulars no conductors, sense que a l’interior hi vagi el titular, aparca en re-
                  Esports    servats per a discapacitat, per fer les compres, portar i recollir els nens al col·legi,
                    28    anar i tornar de la feina, trobant sempre el seu particular estacionament abans
              Casal de Jubilats   d’entrar a casa.
                    30    Indignant aquest comportament quan hi ha altres titulars amb discapacitat que
                 Solidaritat   necessiten estacionar en sectors de la població saturats i troben els llocs ocupats
                    31    per aquests infractors.
               Les Bernardes    Sembla que la policia local, des del mes de març que va començar la campanya,
                    32    ja ha intervingut més de 20 targetes i algunes per falsificació.
               Veïns d’arreu    Tot i que l’ajuntament ho anuncia com una campanya esperem que no quedi
                    34      només en això, com passa en altres campanyes que es porten a terme, de forma
                 El temps    esporàdica i de curta durada.
                    36
               Gastronomia
                    37     ANY XXXVIII NÚM 320 JUNY DE 2018 COL·LABORACIONS:
               Un Salt enrere    EDITA: Comissió de Festes de Salt Josep Clarà, Lluis Mateu, Joan Serrat, Robert
                                          Fabregas, Xavier Cassany i Masó, Núria
                    37     Factoria Cultural Coma-Cros   Heras Colomer, Pere Quero i Martí, Manel
                          Sant Antoni, 1. Tel. 872 212 111
                Demografia     COORDINADOR: Manel Oliveras   Carbó (Càritas Salt), Escoles: Les Arrels,
                                          Les Deveses, Pompeu Fabra, La Farga i
                    38     CONSELL DE REDACCIÓ:       Gegant del Rec, IES Vallvera, Gent Gran Les
                  Poti-poti    Carme Torrent, Agnès Cabezas, Anna Cla- Bernardes, Casal de Jubilats, Carme Vidal de
                                          Les Cuineres de Salt, Sergi Villena (Animal
                    39     rà, Josep M. Pla, Rafel Sala, Manel Olive- Sapiens), Gerard Taulé (Salt-XOM).
                          ras, Carme Garriga, Júlia Pujolràs, Pilar  PORTADA: Tècnica: Fotografia
         La Farga no se solidaritza necessàriament  Velázquez i Roger Torramadé. Autor: Pere Quero Martí
        amb les opinions expressades en els articles  MAQUETACIÓ: Setdedisseny CORRECCIÓ: CPNLP
         signats i no es fa responsable del seu  IMPRESSIÓ: Impremta Pagès DISTRIBUCIÓ: Roger Torramadé
        contingut. La Farga autoritza la reproducció            ADMINISTRACIÓ: Manel Oliveras
         dels articles sempre que se n’indiqui la             DIPÒSIT LEGAL: GI-356-1979
              procedència.


                         amb la
                         col·laboració de:
                                                          3
   1   2   3   4   5   6   7   8