Page 7 - La Farga 319
P. 7

.
      col laboració                                  Els drets humans


          e vegades, ens fa mandra buscar entre  llibres són vulnerats causant mals irreparables en els drets
         Do webs informàtiques què vol dir tal o qual cosa.  civils de les persones. Podem comprovar que, de ve-
         Aprofi tant que l’ambient en va ple, ens endinsarem dins gades, hi ha condemnes que se salten les lleis. Les or-
         la temàtica dels drets humans. Hem pensat transcriure ganitzacions internacionals i la cort penal junt amb els
         en aquesta plana de la revista algunes informacions tribunals o sales especials són els que decideixen un
         que ens han semblat adequades i interessants.   judici just(?). Tots els governs de totes les nacions han
         Què són els Drets HUMANS? Són lleis i llibertats bà- de garantir que les persones puguin gaudir dels seus
         siques de les persones, sense distinció de sexe, naci- drets, han de vetllar pel benestar comú. Però això no
         onalitat, origen, religió, llengua o qualsevol altra con- passa. Els poders públics, moltes vegades, no complei-
         dició. Els éssers humans neixen lliures i tenen llibertat xen la llei. Ens trobem, per desgràcia, amb desigualtats
         d’expressió, de pensament, d’igualtat, de judicis justos, humanes, amb pobresa, amb injustícies penals on els
         de trànsit, de formar família, d’un treball que permeti nostres drets són vulnerats i violats per governs cor-
         viure, d’un habitatge digne. Són considerats universals ruptes i autoritaris. En una societat moderna semblaria
         independents, no discriminatoris i inviolables. Els drets impensable trobar-nos amb desigualtats tan grans com
         humans estan contemplats en les lleis, constitucions i l’econòmica, com la penal, com la de les injúries i men-
         tractats dels drets internacionals. Neixen i es consoli- tides que alimenten polítics i mitjans de comunicació
         den amb la declaració universal després de la Segona en benefi ci i interessos d’uns quants. Els recents es-
         Guerra Mundial l’any 1948.            deveniments ens mostren que el règim actual atempta
         Tots els estats i nacions del món tenen l’obligació de contra els drets i lleis que ens haurien d’emparar. Ens
         garantir i respectar aquests drets. L’excepció  depèn trobem en carrerons tallats i prohibits, ens trobem on la
         dels països que no han fi rmat ni subscrit aquesta decla- separació de poders polítics i jurídics actuen agafats de
         ració, és per això que encara hi ha nacions que tenen les mans, mostrant una justícia de fi reta. La comunitat
         la pena de mort en els seus ordenaments jurídics. Exis- internacional hauria de jugar un paper fonamental per
         teixen altres drets com els civils, polítics i econòmics. combatre aquestes anomalies.
         No hi ha cap dret que valgui per sobre dels altres. El Ara, al segle XXI, encara que sembli de ciència-fi cció,
         pare dels drets humans ÉS EL DRET A LA VIDA I A LA ara, encara hem de sortir al carrer i manifestar-nos per
         LLIBERTAT, aquests són el pilar per garantir una soci- la lluita d’uns drets que semblaven adquirits i que eren
         etat justa. La llibertat és la facultat que té tota persona intocables, com és el de la llibertat d’expressió i de
         que no està presa ni sotmesa a cap altra. Forma part pensament. No és just tancar a la presó persones pels
         de la naturalesa humana, tot i que està condicionada seus ideals. Encara hem d’alçar la veu i manifestar-nos
         per factors externs que ho impedeixen.      per la igualtat de gènere. Per un treball digne. Per una
         Actualment el concepte de drets humans ha estat im- educació exemplar, on els mestres no estiguin perse-
         portat i determinat en la majoria de les societats del guits. Per una sanitat en bones condicions, on els pro-
                        món, ja que el món fessionals se’ls tracti com es mereixen, amb respecte
                        i la comunitat inter- econòmic i personal. Per les pensions dels jubilats, és
                        nacional s’encarre- vergonyós que després de tota una vida de cotitzar a
                        ga de buscar i cas- l’estat, ara se’ls hi giri l’esquena, ara “fan nosa” !
                        tigar aquells go- En defi nitiva les persones només volem allò que ens
                        verns i governants pertany. Seguirem lluitant per la PAU, per la defensa de
                        que violen els drets la nostra LLIBERTAT i dels nostres DRETS.
                        dels ciutadans.  Com deia George Orwell: “En un temps d’engany gene-
                        Malauradament ralitzat, dir la veritat és un acte revolucionari”
                        encara existeixen             Júlia Pujolràs Casadevall.
                        països on els drets                                       Estem a 5 minuts a peu de l’Espai Gironès
                                       Carrer Pla de Salt, 15

                                                 972 44 10 01
                                                 690 060 721
          ESPAI GIRONÈS
                                         farmacia@farmaciabalerisalt.com


                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12