Page 6 - La Farga 319
P. 6

Entrevista a en Frederic Mayol       -Amb els anys que fa que vius aquí i sent bon co-
       neixedor de la història, què has descobert de Salt?
       -La història de Salt és molt peculiar. En els seus orí-
       gens eren quatre masies fortificades, la Torre de la
       Farga, el Sitjar, etc., fins que comença a tenir un nucli
       de població el segle XIV o XV però encara amb molt
       poques cases. Per tant, va ser un poble molt agrícola
       fins als 1840 quan s’instal·la en Pere Ramió a la Gassol
       i arriba la primera onada migratòria de gent del Pla de
       l’Estany perquè ell era de Banyoles. Després, en obrir-
       se les altres fàbriques, va sorgir el Veïnat i van anar
       arribant les altres onades migratòries. Un altre fet des-
       tacable és la gran activitat de Salt en la Guerra Civil. Es
       parla del Comitè de Salt i del d’Orriols com dels més
       forts. A finals del XIX el creixement de la vila havia es-
       tat espectacular i eren anys molt convulsos, és normal
       que amb tantes fàbriques que hi havia i els treballadors
       sentint-se explotats, hi hagués un bon caldo de cultiu.
       Si fas recerca, hi havia hagut moltes vagues ja abans
       de la guerra.
       -I del Salt més actual?
       -Sorprèn molt el moviment associatiu però no és d’ara,
       des de sempre ha estat molt important a Salt. També
       resulta curiós que, tot estant tan a prop de Girona, el
       municipi tingui la personalitat tan forta que té.
       -També m’agradaria que parléssim de la teva pas-
       sió per la literatura. Sis llibres publicats no són
       poca cosa. He llegit que vas fer una novel·la amb
       18 anys!                     -Sí, això va ser per escriure “El lladre de paraules”. Vaig
       -Es deia “El último suspiro de Zeus”. Va ser per una  enviar el projecte del llibre en català, perquè tot i que
       assignatura de llengua en la qual havíem de fer un relat  era al País Basc, si el llibre el volia escriure en català,
       i jo vaig fer una novel·la. La profe va quedar una mica  era lògic que ho fes així. Com que la beca era per llen-
       al·lucinada, em va posar un excel·lent! I està allà en  gües minoritàries, finalment m’ho van donar i vaig ser
       un calaix. A vegades penso que hauria de fer alguna  el primer escriptor a anar-hi, vaig inaugurar la casa. Era
       cosa amb ella però de moment està allà. És una histò- un apartament davant del mar a Pasaia que és un po-
       ria divertida, d’aventures, molt innocent. Sempre m’ha  ble molt petit a prop de Donostia i hi vaig estar molt bé.
       agradat molt llegir. Des de ben petit llegia Els Cinco,  Ells et deixaven la casa amb totes les facilitats, no et
       altres d’Enid Blyton i Jules Verne també, adaptat, per- donaven diners però tenies l’estança pagada. L’única
       què Verne per a nens és complicat. Llegia molt i vaig  condició era que quan es publiqués el llibre havies de
       començar a escriure les aventures que m’hagués agra- posar que havies obtingut aquesta beca.
       dat llegir. Així, un cop acabats els deures em posava a  -Parla’ns ara dels llibres per adults. També n’has
       escriure historietes.               publicat tres?
       -Has publicat tres llibres juvenils        -Sí. El primer “El mundo en una botella”, el vaig escriu-
       -Sí, són històries d’aventures i fantasia, per passar-ho  re per una necessitat. Tenia la necessitat d’explicar una
       bé. “L’aniversari robat”, és com una mena de video- història de maltractaments dins una parella del mateix
       joc perquè va avançant la història a mesura que van  sexe. Havia sentit una entrevista a la ràdio d’un noi a
       resolent misteris, com si anessin passant pantalles.  qui la seva parella havia maltractat físicament i psico-
       “Selva de tenebres”, que el va il·lustrar la Delphine La- lògicament. Ho havia denunciat i no li havien acceptat
       bedan; és un seguit d’aventures que pot recordar una  la denúncia com a violència de gènere perquè en ser
       pel·lícula de l’Indiana Jones. “El lladre de paraules”, és  el mateix gènere no ho consideren i el concepte violèn-
       del mateix protagonista de “L’aniversari robat” i planteja  cia domèstica no està recollit a la legislació. Aquest noi
       què passaria si desapareguessin totes les lletres escri- estava molt desemparat i denunciava la seva situació.
       tes del món i també les biblioteques. La meva idea per  Aquella història em va inspirar aquest relat. Puc co-
       aquest personatge és que passi cada aventura en una  mençar a escriure una cosa i continuar amb una altra
       ciutat europea diferent i en aquesta història l’acció se  que no té res a veure o fer seguir les dues o passar me-
       situa a Salt i Girona.              sos sense escriure res. Sobretot escric perquè m’agra-
       -Et van donar una beca d’estada a la casa de l’es- da i m’ho passo bé, si es publica o no, si es ven o no,
       criptor de Pasaia, al País Basc?         per mi és secundari. Per tant, escric el que em ve de
                                gust en aquell moment.
                                              Agnès Cabezas Horno
       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11