Page 4 - La Farga 319
P. 4

entrevista

       GUARDIÀ DE LES PARAULES

                               Nom: Frederic Mayol i Ibáñez
                               Edat: 51 anys
                               Nascut a Barcelona
                               Resideix a Salt
                               Professió: Arxiver de l’Arxiu Municipal de Salt i escrip-
                               tor. Ha publicat tres novel·les juvenils en català: L’ani-
                               versari robat (2006), Selva de tenebres (2009) i El lla-
                               dre de paraules (2013). També tres novel·les per adults
                               en castellà: El mundo en una botella (2009), Inolvida-
                               ble verano (2012), escrita amb el pseudònim Gabriel
                               Ibáñez; i Inmunodeficiencia sentimental (2016).
                               Per saber més coses sobre l’arxiu i la història de Salt
                               podeu consultar el bloc: https://arxiumunicipaldesalt.
                               wordpress.com
                               Per saber més coses d’en Frederic podeu consultar el
                               seu bloc personal: http://unsalt.blogspot.com.es/        Conservar documents, sigui en format digital, paper o pergamí, potser no té tant de glamour com veure l’Indiana
        Jones esquivant cocodrils, malvats i malediccions per trobar alguna peça sagrada. La conservació de la nostra
        història i llegat cultural, però, passa més aviat per la primera opció que per la segona. De tota manera, fins fa
        quatre dies ben poca gent sabia què era i que feia un arxiu municipal. Gràcies a la tasca de difusió d’en Frederic
        ara molts saltencs coneixen aquest espai i la seva feina. En Frederic, a més, combina la seva professió amb
        la passió per l’escriptura i compta ja amb diversos llibres publicats. Parlem una mica de tot plegat amb aquest
        guardià de les paraules.       -Quan comences a treballar a Salt i a l’arxiu?  mentació per a l’arxiu.
       -Vaig entrar a treballar a l’Ajuntament el 1996. Vaig -Aquests últims anys amb les xarxes socials us heu
       passar per diferents àrees però quan l’arxivera que hi apropat als ciutadans. Això s’ha notat amb més do-
       havia va marxar a treballar a la Diputació va quedar nacions?
       lliure la plaça, es van fer oposicions i m’hi vaig presen- -Abans per entrar en un arxiu havies d’entrar amb el car-
       tar. Havia estudiat la carrera d’història i el tema d’arxius net a la boca i en alguns fins i tot et demanaven el carnet
       m’agradava. Vaig començar la feina d’arxiver el maig d’investigador, si no, no podies ni entrar. Ara ha canviat,
       del 2008, o sigui que aviat farà 10 anys!     els arxius s’han obert molt i una tasca molt important
       -Vas estudiar història i també arqueologia?    que tenen és fer difusió dels seus fons sobretot històrics,
       -Quan vaig fer la carrera, que en aquell moment era que és el que més interessa al ciutadà. Sí que hem notat
       Geografia i Història, hi havia l’opció de fer uns estudis molt aquest apropament a la gent amb les xarxes soci-
       posteriors complementaris de tres anys que es deien als. Al Facebook hi hem trobat sobretot contacte amb
       Diploma d’Arqueologia Hispànica i que es feia a l’Insti- gent gran i un feedback molt important. També tenim
       tut d’Arqueologia de Barcelona. No té res a veure amb obert un compte de Twitter i un altre d’Instagram.
       l’arxivística, tot i que a vegades faig broma i dic que -I el bloc també funciona molt bé, oi?
       fem arqueologia de papers! Amb la història sí que hi -El bloc fa de web de l’arxiu. No teníem una web pròpia
       té relació i, de fet, podríem dir que gairebé el 90% dels sinó un apartat dins del web municipal i per poder penjar
       arxivers vénen d’història, la resta, de carreres com Do- continguts de manera fàcil i ràpida vam decidir obrir el
       cumentació i d’altres.              bloc. A més, per la normativa d’arxius i ara amb Llei de
       -Quina feina féu exactament? Gestionar documen-  Transparència has de fer públiques certes coses, així
       tació existent o buscar-ne de nova?        que tenim una eina que, a més, és gratuïta i que ens
       -Fem les dues coses. En un arxiu municipal el gruix permet penjar tot el que necessitem. L’entrada del 8 de
       més important de feina és la gestió de la documentació març va tenir molt d’èxit. L’any passat havíem fet un post
       de l’Ajuntament. Tant la històrica com la que es produ- destacant dones rellevants de la vila però aquest any
       eix actualment. L’arxiu es cuida del disseny i classifi- vam decidir que hi poguessin sortir dones anònimes i
       cació de documentació com ara formularis, instàncies, vam fer una crida a les xarxes socials perquè ens do-
       etc. Tota la documentació del funcionament propi de nessin noms de dones amb l’única condició que fossin
       l’Ajuntament que ha d’estar ben guardada. Però tam- de Salt o que haguessin participat en la vida de la vila i
       bé hi ha fons privats d’entitats, empreses, i sobretot va anar molt bé. Hem recopilat prop de 250 noms.
       de persones individuals que ens fan donatius de docu- -Heu fet una crida a saltencs d’orígens diversos

       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9