Page 3 - La Farga 319
P. 3

editorial                                          Editorial

          Índex             Pensions pobres o pobres pensions!


                         Segons el diccionari, la paraula pensió es defineix així: “Quantitat que hom cobra
         lafarga@revistalafarga.cat
                   Breus    periòdicament de l’estat o d’una institució o organisme, etc., pel fet d’haver prestat un
                     2    servei, o determinada per la mort d’un familiar o per una disminució física o psíquica”.
                  Editorial   En aquest moment el tema de les pensions està a l’ordre del dia, i caldria diferenci-
                     3    ar-ne diversos aspectes. En primer lloc, com s’hauria de comptabilitzar en el temps la
                 Entrevista    quantia. En segon lloc, a partir de quan s’ha d’iniciar el seu pagament. En tercer lloc
                     4    quina hauria de ser la quantia final de la pensió.
               Col·laboració    En anteriors governs espanyols es va destinar anualment unes quantitats del pressu-
                         post per omplir una guardiola destinada a poder utilitzar-la en moments de necessitat.
                     7    En els últims anys sembla que a la guardiola li ha sortit un forat a sota i a poc a poc
                  Cultura    s’ha anat buidant, i el destí dels diners guardats no ha anat precisament a cobrir les
       www.revistalafarga.cat
                    11    necessitats dels pensionistes.
               Ensenyament     S’ha posat en discussió com s’haurien de comptabilitzar les pensions. Segons alguns
                    14    no és el mateix qui porta 40 anys “prestant un servei”, tal com ho defineix el diccionari,
               Pessics d’Art    o qui en porta només 10 o 15, ja que sol ser aquests últims anys els que comptabi-
                    20    litzen per determinar la quantitat a percebre, i dóna a entendre que discrimina en la
            Cuidem les Mascotes    proporcionalitat dels anys cotitzats i la quantia final de la pensió.
                    22    Fins fa pocs anys l’edat de jubilació d’una persona era de 65 anys. Actualment aques-
            Curiositats Catalanes   ta edat s’ha anat incrementant per mesos segons els anys cotitzats. Es pretén arribar
                         als 67 anys. Uns dels molts motius de qui ho defensa és que la mitjana de vida d’una
                    23    persona s’ha allargat i per tant es pot prolongar la vida laboral.
                  Opinió    La mitjana de vida s’ha allargat d’acord amb els descobriments de la medicina per
                    23    disminuir el risc de possibles malalties o la seva curació. Però el cos humà no deixa
                  Notícies    de ser un sac d’ossos propensos a trencar-se per qualsevol lloc.
                    24    No totes les feines són iguals quant a esforços físics o mentals, i per això es deixa la
                 Fotografia    porta oberta a qui vulgui, de forma voluntària, allargar l’edat de jubilació.
                    26    Un ciutadà de carrer es pregunta per què no es posa en un plat de la balança tenir els
                  Cinema     joves a l’atur, lògicament alguns en poca experiència laboral, i a l’altre plat gent gran a
                         punt de jubilar-se, lògicament també la majoria en condicions laborals penoses i que
                    27    el seu cos només és una fàbrica de gasos, i per tant deixem que pesi més el jovent, i
                  Música    s’incorpori a la feina en substitució de la gent gran.
                    27    No som economistes, però un ciutadà de carrer veuria que tindríem jovent amb feina
              Casal de Jubilats   (que no hauria de ser precària, però això ja és un altre tema), que tindria un sou i
                    28    cotitzaria de cara al futur, i gent gran que s’incorporaria a l’edat de 65 anys a la llista
               Veïns d’arreu    de jubilats. Així i tot, hi ha altres punts de vista diferents i respectables que discrepen
                    30      de la viabilitat d’aquesta substitució amb gent jove.
               Un Salt enrere    El tercer punt, sobre quina hauria de ser la quantia final de la pensió, és el que ac-
                    31    tualment s’està removent en l’àmbit ciutadà amb manifestacions i en debat polític,
                 El temps    esperant que definitivament es pugui trobar un acord per preservar els drets a una
                         pensió digna. Deixem un quart punt pendent, que seria la pregunta de què passarà
                    32    amb les pensions de jubilació del futur?
               Gastronomia
                    33
              Humor a la cuina    ANY XXXVIII NÚM 319 ABRIL DE 2018 COL·LABORACIONS:
                                          Josep Clarà, Lluis Mateu, Joan Serrat,
                          EDITA: Comissió de Festes de Salt
                    33     Factoria Cultural Coma-Cros   Robert Fabregas, Xavier Cassany i Masó,
                Demografia     Sant Antoni, 1. Tel. 872 212 111 Núria Heras Colomer, Pere Quero i Martí, Pili
                                          Alonso i Tornés, Escoles: Les Arrels, FEDAC,
                    34     COORDINADOR: Manel Oliveras   Pompeu Fabra i Gegant del Rec, IES
                  Poti-poti    CONSELL DE REDACCIÓ:       Vallvera, IES Salvador Espriu, Rosa Carreras
                                          Sidera de Les Cuineres de Salt, Sergi Villena
                    35     Carme Torrent, Agnès Cabezas, Anna Cla- (Animal Sapiens), Gerard Taulé (Salt-XOM).
                          rà, Josep M. Pla, Rafel Sala, Manel Olive- PORTADA: Art efímer, IMPÀS. Tècnica:
                          ras, Carme Garriga, Júlia Pujolràs, Pilar
         La Farga no se solidaritza necessàriament  Velázquez i Roger Torramadé. elements naturals. Autora: Júlia Pujolràs
        amb les opinions expressades en els articles  MAQUETACIÓ: Setdedisseny Casadevall
         signats i no es fa responsable del seu  IMPRESSIÓ: Impremta Pagès CORRECCIÓ: CPNLP
        contingut. La Farga autoritza la reproducció            DISTRIBUCIÓ: Roger Torramadé
         dels articles sempre que se n’indiqui la             ADMINISTRACIÓ: Manel Oliveras
              procedència.                       DIPÒSIT LEGAL: GI-356-1979                         amb la
                         col·laboració de:
                                                          3
   1   2   3   4   5   6   7   8