Page 5 - La Farga 318
P. 5

Entrevista a en Josep Maria Seguí      ja t’exclou de la llista de donants, tot i que, com deia,
      pots donar fins als 70.

      -Com va ser que t’impliquessis en aquesta causa?
      -Jo vaig ser donant de sang habitual des del 1988 fins
      al 2008. La meva mare va morir de càncer al Trueta i
      sovint passa que t’han de tocar una mica la fibra per-
      què despertis. Recordo molt com la nit abans de morir
      la meva mare hi havia quatre infermeres buscant-li una
      vena per fer-li una transfusió i com li van donar molta
      sang. A partir d’això vaig començar a ser donant i ho
      he estat durant 20 anys. El 2008, però, vaig tenir un
      problema de salut i mai més he pogut donar sang. Em
      va caure el món a terra perquè sempre que sortia de
      donar sang em sentia feliç! Pensava que havia pogut
      ajudar algú i no m’havia costat res. Com que tenia un
      parell d’amics que estaven a l’associació em van de-
      manar que els donés un cop de mà i així vam engegar 1.000 bosses de sang. Una bossa pot salvar fins a tres
      la delegació de Salt.               vides. Per això els equips mòbils surten cada a dia a la
                                localitat que toqui. Pensa que, per estadística, a totes
      -Som bons donants a Salt?             les famílies hi haurà algú que en algun moment de la
      -Sí, però el percentatge encara hauria de ser més alt. seva vida necessiti sang. És un fet molt comú i proper i
      Les dades d’aquest 2017 són que 900 persones han no ens en fem a la idea. La sang es necessita per ope-
      estat presents donant sang en 14 campanyes. D’aquí racions, per medicaments, per investigació, i el 70% de
      s’han aconseguit 821 bosses efectives de sang i 96 la sang és per casos relacionats amb el càncer, gent
      persones no han pogut donar sang pel motiu que sigui. amb tractament de quimioteràpia, etc. i la sang no es
      Les campanyes inclouen les tres del poble que es fan pot fabricar.
      cada any i que són el febrer, el juny i l’octubre a l’Hotel
      d’Entitats. Però, a més a més, n’hi ha una la Setmana -També hi ha la donació de plasma que és diferent?
      de l’Activitat Física, a l’Ajuntament; a l’Hospital Santa -Simplement és més estona, es necessita una hora.
      Caterina se’n fan dues o tres a l’any, també se’n fan a El donant està endollat en una màquina que et treu
      l’Eram, a l’Euses, Endesa, a l’Espai Gironès i a part les el plasma i et torna la part que no necessita. El gran
      APS a les escoles. Està molt bé, però podria ser més. avantatge del plasma és que si dones plasma avui, la
                                setmana que ve ja pots donar sang; mentre que si do-
      -La sang és un tema present en moltes cultures i nes sang, no en pots tornar a donar fins al cap de dos
      religions com una cosa sagrada. Hi ha prejudicis mesos. El Trueta ja té una base de dades de donants
      sobre que determinats països o cultures donen de plasma i directament els truca quan en necessiten
      menys. És així?                  del grup que sigui.
      -Doncs no és així. A Salt tenim donants de moltes na-
      cionalitats diferents. Una de les comunitats que més -Pels més aprensius, què se sent en donar? Com
      col·labora amb les donacions és la marroquina. La podem vèncer la por?
      primera comunitat és l’espanyola però la segona és la -No se sent res. Són prejudicis. El meu fill quan era
      marroquina, amb un 18%. Aquest any ha baixat una petit i em veia donar sang sempre em deia que ell tam-
      mica perquè la segona donació va coincidir amb el bé en volia donar, li havia de dir que ell no podia fins
      Ramadà, però havíem arribat al 23%. Aquí Salt tenim que fos major d’edat. En canvi, quan es va fer gran li
      donants d’Hondures, Argentina, Síria, Colòmbia, Brasil, feia por l’agulla i no va donar fins als 43 anys. Un cop
      Gàmbia, Índia, Rússia, Marroc, Algèria, Irlanda, Portu- ho va haver fet va dir ‘ja està?, era això?’ i doncs, què
      gal, Finlàndia, Romania, França, Holanda, Uruguai, et pensaves! És fer-ho una vegada i ja està. Sí que
      Alemanya... És molt satisfactori veure donants de tot a vegades hi ha algú que s’ha marejat però sovint és
      arreu asseguts un al costat de l’altre, i t’asseguro que perquè no ha esmorzat abans. Alguns es pensen que
              tots tenim la mateixa sang vermella, és com una analítica que s’ha d’anar en dejú i just al
              la blava no existeix!       contrari. Es treu menys de mig litre per persona i això
                                bevent líquid el cos ho recupera de seguida, per això
              -I en fa falta molta, d’aquí el lema és important beure aigua.
              que sovint s’ha fet servir per pro-
              mocionar les donacions que ‘amb -Quins controls de seguretat es fan a la sang do-
              una vegada no n’hi ha prou’.    nada?
              -Cada dia a Catalunya es necessiten -La sang quan surt de la donació se’n va directa a Bar-


                                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10