Page 4 - La Farga 318
P. 4

entrevista

     El vampir de Salt


                                  Nom: Josep Maria Seguí
                                  Edat: 70 anys
                                  Nascut a Girona
                                  Resident a Salt

                                  Professió: Delineant i tècnic de la cons-
                                  trucció ara ja jubilat
                                  En Josep Maria és delegat a Salt de l’As-
                                  sociació de Donants de Sang de Girona.
                                  També forma part del Consell de Ciutat i
                                  del Consell de la Gent Gran.


      En Josep Maria fa anys que està vinculat a l’Associació de Donants de Sang. Una experiència personal va fer
      que s’involucrés en aquesta causa, primer com a donant i després dins l’associació. Decidit a convèncer tothom
      perquè s’animi a donar una mica del líquid vermell més preuat, alguns veïns de Salt ja li diuen ‘el vampir’ quan
      el veuen aparèixer. Tot i que cada vegada la societat és més conscient de la necessitat de donar sang, potser
      encara no ens fem a la idea que, per estadística, a totes les famílies hi haurà algú que necessitarà una transfu-
      sió al llarg de la seva vida. D’aquí el lema de l’associació: una mica de tu, una vida per algú.     -Dins l’Associació de Donants de Sang ets delegat? el Banc no ens pot facilitar dades de cap donant. Per
     -Estic dins la vocalia de les delegacions de l’Associ- això, des del 2006 que vam començar a captar socis i
     ació de Donants de Sang que és la que s’encarrega així poder tenir contacte més directe amb els donants.
     de coordinar tots els delegats de la província, que són Ara som cap a 8.000 socis a les comarques gironines.
     al voltant d’uns 250. Dins l’estructura de l’associació, També es fan Aprenentatges i Serveis (APS) als ins-
     també hi ha els caps comarcals que solen ser un o dos tituts. Aquí Salt, s’ha fet quatre vegades al Salvador
     per comarca, normalment dos. Aquí a Salt, en concret, Espriu, una vegada al Vallvera i dues al FEDAC (Do-
     som 7 delegats i 8 voluntaris.          miniques). En aquests casos ve algun tècnic del Banc
                              de Sang i dins l’assignatura que pertoqui els expliquen
     -La vostra funció quina és exactament?      com funciona tot el tema de la donació de sang. També
     -Promocionar la donació de sang. Cal diferenciar entre algú de nosaltres els explica què és el voluntariat. Això
     el Banc de Sang i Teixits i l’Associació de Donants de ajuda molt a mentalitzar els més joves.
     Sang. El Banc de Sang és l’estament oficial que per-
     tany al Departament de Salut de la Generalitat, format -Llegia en un article a la premsa que costa atraure
     per metges, infermers, tècnics i especialistes; mentre els joves a donar sang? Per què?
     que l’associació som el voluntariat. Per altra banda, les -Sí. S’han notat baixes en les donacions de sang per-
     associacions estan agrupades a la Federació Catala- què no hi ha prou relleu generacional. Els donants que
     na d’Associacions de Donants de Sang. La nostra tas- arribem a certa edat ja no podem donar sang i si no
     ca és bàsicament la de difusió, la d’estar en contacte hi ha substituts... Sovint perquè tenen terror a l’agulla.
     amb la gent, fer promoció a les ràdios, diaris, enganxar Però el millor del cas és que alguns venen amb tatuat-
     cartells, etc. Els dies que hi ha donació de sang ens ges i jo els dic ‘carai, i per això no et feia por l’agulla?!’.
     agrada estar al refrigeri per atendre al donant i tenir-hi Per això també en algunes ocasions s’han enviat car-
     contacte. I el donant també agraeix veure’t. Hi ha veïns tes a través de l’Ajuntament a tots els que han fet 18
     de Salt que els veig segur els tres cops a l’any que hi anys explicant-los que ja han arribat a l’edat de poder
     ha donació!                    conduir, votar i també donar sang.

     -I com es fa aquesta promoció entre els donants? -Quins requisits hi ha per poder donar sang?
     -Per una banda el mateix Banc de Sang envia a tots -Tenir 18 anys i pesar més de 50 quilos, res més. Qui
     els donants la informació de les donacions que hi hau- ha donat sang tota la vida en pot donar fins als 70 anys,
     rà al seu poble. Però pel tema de protecció de dades, sinó fins als 65. A partir d’aquesta edat el Banc de Sang


     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9