Page 3 - La Farga 318
P. 3

editorial                                          Editorial

        Índex             Atacar situacions

                       A qualsevol societat organitzada, habitualment ens trobem en situacions excepcionals que
       lafarga@revistalafarga.cat
                Breus     requereixen solucions, o si més no intentar buscar-les. No en direm problemes, perquè
                   2    aquests acostumen a considerar-se assimilats a les matemàtiques.
               Editorial    Sempre que ens trobem amb una d’aquestes situacions, el primer que es necessita és
                   3    reconèixer que existeix, i a partir d’aquí començar a buscar la manera d’eliminar, com a
               Entrevista    mínim, l’excepcionalitat i buscar el màxim de solucions.
                       Salt no està lliure de situacions que requereixen trobar formes per encarrilar-les pel camí
                   4    més ràpid, econòmic i efectiu. Com també aplicar el grau de prioritat de la situació, atenent
             Col·laboració    les conseqüències que es puguin produir a curt o llarg termini.
                   7    Tot aquest comentari ve donat per temes relacionats amb la convivència entre els habi-
     www.revistalafarga.cat
                Cultura    tants de la població i la fauna animal que hi ha en el nostre poble. Tant els que conviuen
                  12     dins el nucli urbà com els que radiquen a les zones de les Deveses i hortes.
          Curiositats Catalanes   Entre aquesta fauna hi trobem els animals considerats domèstics i els anomenats perido-
                       mèstics, on dins aquests últims hi podem considerar, entre d’altres, els coloms, estornells
                  14     i gavines.
          Cuidem les Mascotes    Pel que fa als coloms, l’ajuntament va detectar a determinades persones del poble que
                  14     donaven menjar a aquest tipus d’animals, aconsellant-los d’acabar amb aquesta tasca per
             Ensenyament     raons de salut pública, amb possibilitat de transmissió de malalties, o bé pels problemes
                  17     que ocasionen al mobiliari públic o privat de la població, al·legant que aquest tipus de
             Pessics d’Art    fauna ja té un hàbitat més idoni per viure i alimentar-se que és el de les Deveses. Decisió
                       lloable en aquest cas.
                  22     Però dins els animals domèstics i de companyia hi ha una espècie denominada vulgar-
               Notícies    ment “gats de carrer” que conviu formant colònies en tot el terme municipal de Salt, tant
                  24     pel que fa al nucli urbà, les Deveses i hortes. Aquests tipus de gats no són perillosos, però
                Cinema     no estan adaptats per viure en una llar.
                  26     L’increment de gats a les colònies en què ells s’organitzen determina la necessitat de la
                       seva protecció, no deixar-los morir de fam alimentant-los, provocant això un inici de confi-
                Teatre    ança envers els humans per poder procedir a la seva captura, posterior esterilització i re-
                  27     torn al seu hàbitat. Procés que fins ara ho ha portat a terme, assumint el seu cost, un munt
                Bellesa    de persones sensibles i coneixedores d’aquest tipus d’animals, com també responsables
                  28     amb les conseqüències que comporta l’increment de procreació dels gats, en especial a
              Entreorelles    les Deveses, on la fauna autòctona se’n ressent pel fet de ser considerats depredadors.
                       Sembla que l’ajuntament està elaborant una nova ordenança sobre la protecció i tinença
                  29     d’animals. Esperem que aquesta nova ordenança reflecteixi la situació excepcional que
               Solidaritat   hem definit al principi d’aquest escrit. Que no es limiti únicament a demanar obligacions
                  30     i prohibicions als ciutadans afectats per la tinença d’algun tipus d’animal previstos a l’or-
             Veïns d’arreu    denança, sinó que l’ajuntament s’obligui ell mateix a reconèixer l’excepcionalitat i la feina
                  30      privada feta fins ara, intentar trobar solucions i facilitant els mitjans materials i econòmics
               El temps    necessaris per aplicar a les colònies de gats existents a Salt.
                  32     La Farga no se solidaritza necessàriament amb les opinions expressades en els
             Gastronomia      articles signats i no es fa responsable del seu contingut. La Farga autoritza la
                  33        reproducció dels articles sempre que se n’indiqui la procedència.
             Un Salt enrere
                  33
              Demografia     ANY XXXVIII NÚM 318 FEBRER DE 2018 COL·LABORACIONS:
                                        Josep Clarà, Lluis Mateu, Joan Serrat,
                        EDITA: Comissió de Festes de Salt
                  34     Factoria Cultural Coma-Cros   Robert Fabregas, Xavier Cassany i
               Poti-poti    Sant Antoni, 1. Tel. 872 212 111 Masó, Núria Heras Colomer, Jaume
                                        Bosch i Termes, Escoles: Les Arrels, La
                  35     COORDINADOR: Manel Oliveras   Farga, FEDAC, Pompeu Fabra, Gegant
                        CONSELL DE REDACCIÓ:       del Rec i Mas Masó. Catalina Soler
                        Carme Torrent, Agnès Cabezas, Anna Clarà, Jo- Massos de Les Cuineres de Salt, Gemma
                                        Oliveras (Estètica Venecia), Sergi Villena
                        sep M. Pla, Rafel Sala, Manel Oliveras, Carme  (Vetxarxa), Gerard Taulé (Salt-XOM).
                        Garriga, Júlia Pujolràs, Pilar Velázquez i Roger  PORTADA: HIVERN AL PLA DELS SÓCS.
                        Torramadé.            Tècnica: oli sobre tela. Autora: Laia Ribas
                        MAQUETACIÓ: Setdedisseny     CORRECCIÓ: CPNLP
                        IMPRESSIÓ: Impremta Pagès    DISTRIBUCIÓ: Roger Torramadé
                                        ADMINISTRACIÓ: Manel Oliveras
                                        DIPÒSIT LEGAL: GI-356-1979
                       amb la
                       col·laboració de:
                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8