Page 5 - 318
P. 5

Entrevista a en Paco Paulí         coses per menjar. Havíem d’anar amb compte amb els local del carrer Major on tenim la botiga, hi havia el Ca-
         carrabiners! Una vegada van bombardejar per aquella sal, aquí vaig fer el General Bum-Bum. Després vam
         zona i ens vam haver d’amagar sota els vagons. Aque- fer els Pastorets. Com que no ens deixaven fer-ho nois
         lla època la vam anar passant com vam poder... El pare i noies junts, vaig fer el personatge de la Mare de Déu.
         tenia un hort també, i mira, així vam anar passant.  Com que no tenia pèl i era molt fi, em va tocar fer de
                                  verge Maria, devia tenir 13 o 14 anys. Després als her-
         -I després, la postguerra... trobaven producte per manos de Salt es va fer un grup de cants rítmics i tam-
         vendre a la botiga?                bé hi vaig participar. Amb l’escola vam actuar al centre
         -Hi va haver un temps que es venien moltes camises que hi havia a la plaça del Veïnat, aquí feia de soldat,
         de color blau marí. Els pagesos, els mecànics, tothom i poc després també als Fossos de Figueres, i aquí ja
         anava igual. Se’n venien moltes i no se’n trobaven, de vaig fer de General. Que per cert, havia caigut i anava
         manera que havíem de comprar la roba i fer-la confec- amb un ull de vellut i vaig sortir amb ulleres de sol!
         cionar a una senyora que en sabia. Això també passa- -Així aquesta afició li ve de ben petit.
         va amb els calçotets, que no se’n trobaven tampoc i els -Després, de més gran vaig començar a fer teatre amb
         havíem de fer. Tampoc era fàcil trobar qui ho confec- un grup que actuàvem al Núria. I després ja va venir
         cionés perquè la gent no s’hi dedicava. Al final, jo ma- Can Panxut. Allà vaig participar en moltes obres de te-
         teix em vaig fer uns patrons i tallava la roba per fer els atre, primer interpretant i després també dirigint, amb
         calçotets. Quan vam obrir la botiga érem els únics que el grup Estil. La que he interpretat més vegades és
         veníem roba i moltes altres coses, havíem venut també “L’Amor venia en taxi”, fent de taxista. Fins i tot havíem
         material d’escola, espardenyes, i per Reis, joguines. La anat a actuar en alguna ocasió a Sant Hilari, a Celrà i
         gent ens les encarregava i les guardàvem fins a la nit a Salitja. Aquí recordo que un pagès ens va deixar un
         de Reis. Als vespres ens dedicàvem a provar-les per pollastre perquè sortís a l’obra i després no ens volia
         comprovar que totes funcionaven.         deixar marxar perquè el pollastre s’havia escapat i no
         -Sempre a la botiga.               el trobàvem! Al final s’havia posat a una barra darrera
         -Sí, i tant. He estat tota la vida lligat a la feina. Entre l’escenari, així que tot va acabar bé.
         setmana a la botiga, el dissabte fèiem mercat a Girona -Sempre hi ha hagut molta afició al teatre aquí a Salt
         i el diumenge a Anglès. De manera que la meva diver- -Tot va començar a Can Panxut, abans que ens digu-
         sió durava de les 3 de la tarda de diumenge, un cop éssim ESTIL, amb una agrupació que fèiem cinema per
         havia dinat i marxava de casa, fins al vespre. Aquest a la mainada els diumenges i activitats alguns vespres.
         era el meu pla de joventut, vet-ho aquí. Quan hi havia Un dels primers televisors que hi va haver a Salt va ser
         les fàbriques hi passava molta gent per ca la Sileta. De a Can Panxut i quan s’hi feia futbol la sala s’emplena-
         fet, vam deixar de fer mercats perquè els diumenges la va. Tot plegat suposava unes despeses i una manera
         botiga obria i hi havia molta feina. Però al cap de poc, de recuperar-les era fent teatre. Al principi en Sunyer
         l’ajuntament va decretar horaris pels comerços: obrir dirigia les obres, després les vaig acabar dirigint jo.
         matí i tarda però tancar els migdies i els diumenges. La -Parlem de la seva etapa com a jutge de pau.
         gent de la fàbrica es queixava, deien que no podrien -Un divendres, sense cap previ avís, vaig rebre un co-
         anar a comprar, que els havien declarat “el pacte de la municat que em presentés als jutjats a Girona, allà sota
         fam”, aquest era el comentari general.      les escales de la Catedral, a prendre possessió com a
         -O sigui que vostès podien estar dinant i si arribava jutge de pau. Vaig anar-hi a dir que no volia pas ser-ho,
         algú, l’havien d’atendre?             què hi entenia jo de tot plegat? Només era un comerci-
         -I tant. El menjador i la cuina eren a continuació de la
         botiga i tot sovint estàvem dinant i ens aixecàvem a
         despatxar. Recordo que teníem una clienta que sem-
         pre venia a l’hora de dinar a buscar una agulla i un fil!
         Això em va fer canviar fins i tot els hàbits de menjar,
         no podia pas entretenir-me amb entrants o amanides,
         havia d’anar directe al plat fort!
         -Havia d’estar també una mica pendent de la moda?
         -Els viatjants ja t’orientaven en aquest sentit. Et deien
         “sembla que ve aquest teixit o aquest altre”, i al públic,
         com que no hi havia tele, si tenies robes maques, ja li
         agradaven. És avui dia que la gent està molt pendent
         del que està de moda o no, del que veu a la televisió.
         Abans es deixaven aconsellar, ara ja vénen aconse-
         llats!
         -Amb tanta feina a la botiga, quan podia dedicar
         temps al teatre?
         -El teatre és un altre capítol. El 1935, en aquest mateix                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10