Page 3 - 318
P. 3

editorial                                          Editorial

          Índex             Catalunya, què t’estan fent?


                         Per part del govern espanyol no hi ha hagut forma d’acceptar un diàleg a partir de les demandes
         lafarga@revistalafarga.cat
                   Breus    de la Generalitat, encara que fos només per escoltar, amb l’absurda excusa que el que es pretén
                     2    va en contra de la llei. Moltes de les lleis aprovades pel Parlament o el Congrés han estat en
                  Editorial   contra de les lleis vigents abans de la seva aprovació. Les lleis no tenen perquè tenir perpetuïtat.
                     3    Com a contrapartida a la negativa del govern de Madrid, el Govern de la Generalitat recolza
                 Entrevista    les aspiracions de la gran majoria del poble català. En conseqüència, tot un seguit d’esdeveni-
                         ments han succeït, aplicats contra els ciutadans catalans i les seves Institucions.
                     4    Catalunya fa un temps que està trasbalsada, en l’àmbit polític, judicial, policial i social. En
               Col·laboració    l’àmbit polític, ens han deixat sense les Institucions catalanes, amb l’aplicació del tan esmentat
                     7    article 155 de la Constitució.
       www.revistalafarga.cat
                  Cultura    En l’àmbit judicial, interposant una querella contra tot el Govern de la Generalitat i els membres
                    14    de la Mesa del Parlament, posant entre reixes a part del Govern i els dirigents de dues entitats
            Curiositats Catalanes   catalanes, i obligant a l’exili el President de la Generalitat juntament amb l’altra part del Govern.
                         Tot això per decisió de la jutgessa de l’Audiència Nacional a partir de la querella formulada pel
                    16    Fiscal General de l’Estat.
                Pessics d’art   En l’àmbit policial, apartant del seu càrrec el màxim responsable del cos de Mossos d’Esqua-
                    18    dra. Menyspreant i posant en entredit moltes de les actuacions del mateix cos.
              Casal de jubilats   Desplegant a Catalunya un gran dispositiu policial, innecessari davant un poble que sempre ha
                    20    renunciat a la violència, comportant-se reiteradament de forma pacífica.
               Ensenyament     Desplegament policial vingut de diverses zones de l’Estat espanyol, en quantitats considera-
                         bles, posant a debat de si veritablement el nivell de seguretat a la resta d’Espanya està garantit
                    23    amb la seva absència, i en aquest cas si és necessària la presència d’aquests policies a la
                  Notícies    zona d’on procedeixen.
                    28    En l’àmbit social afavorint l’anticatalanisme amb la conducta i posicionament de diversos par-
                  Teatre    tits polítics. Com també, a través de molts mitjans mediàtics espanyols. Posant en entredit
                    30    el sistema educatiu i removent de forma continuada l’efectivitat de la immersió lingüística de
                         Catalunya.
                Racó poètic    No cal enumerar tots aquests fets, ja que estan i perduraran durant molt temps a la nostra
                    31    memòria.
                 El temps    Un dels temes més controvertits és l’opinió de considerar o no com a presos polítics els nostres
                    32    dirigents de la Generalitat. Per uns no ho són, en considerar que la querella oberta en contra
               Gastronomia     d’ells és, en general, per desobediència a la màxima autoritat judicial del Tribunal Constitu-
                         cional. Per altres, són considerats presos polítics pel motiu d’haver portat a terme les idees
                    33    polítiques derivades d’un manament sorgit de les urnes.
                Demografia    Queda molt clar que desobeir perquè t’has aixecat el matí i de manera espontània has decidit
                    34    fer-ho, no té cabuda a la lògica de qualsevol. Sempre que es desobeeix hi ha un motiu, i el
                  Poti-poti   motiu dels nostres dirigents engarjolats emanava del compliment de la voluntat de la majoria
                    35    dels catalans a les urnes i previstes en cadascun dels programes electorals.
                                                 El Consell de redacció
                          La Farga no se solidaritza necessàriament amb les opinions expressades en els
                           articles signats i no es fa responsable del seu contingut. La Farga autoritza la
                             reproducció dels articles sempre que se n’indiqui la procedència.

          FE D’ERRADES
          A l’anterior revista d’octubre,  ANY X X X VIII NÚ M 317 DESEMBRE DE 2017 COL·LABORACIONS:
                                          Josep Clarà, Lluis Mateu, Joan Serrat,
                          EDITA: Comissió de Festes de Salt
          número 316, a l’apartat de  Factoria Cultural Coma-Cros   Robert Fabregas, Fèlix Mussoll, Manel
          col·laboracions de la pàgina  Sant Antoni, 1. Tel. 872 212 111 Sánchez, Eva Rigau, Jesús Bohigas,
                                          Dolors Vilagran Amat, Xavier Serra,
          16, cap al final de l’escrit diu:  COORDINADOR: Manel Oliveras Escoles: Les Arrels, Les Deveses, Gegant
          “ ...quan l’abril de 1931, amb  CONSELL DE REDACCIÓ:      del Rec, Mas Masó i Pompeu Fabra,
          la caiguda de la República”.  Carme Torrent, Agnès Cabezas, Anna Clarà, Jo- Joaquima Badia Rocafort i Pilar Masferrer
                                          Salló de Les Cuineres de Salt, Vetxarxa,
          Hauria de dir: “...quan l’abril  sep M. Pla, Rafel Sala, Manel Oliveras, Carme  Gerard Taulé (Salt-XOM).
          del 1931 amb la caiguda de   Garriga, Júlia Pujolràs, Pilar Velázquez i Roger  PORTADA: Títol: La fotografia de la llum
          la monarquia i la vinguda de  Torramadé.            Autor: Jordi Ribot-ICONNA
          la República”.         MAQ UETACIÓ: Setdedisseny    CORRECCIÓ: CPNLP
                          IMPRESSIÓ: Impremta Pagès    DISTRIBUCIÓ: Roger Torramadé
                                          ADMINISTRACIÓ: Manel Oliveras
                                          DIPÒ SIT LEGAL: GI-356-1979                         amb la
                         col·laboració de:
                                                          3
   1   2   3   4   5   6   7   8