Page 8 - 316
P. 8

Pàgines viscudes amb Salvador Sunyer i Aimeric         ra que fa tres mesos del traspàs del bon amic i
       Amestre Salvador Sunyer i Aimeric, m’agradaria dir-
       hi la meva en honor i homenatge a la seva persona.
       Recordo moltes coses brillants, entre elles l’estiu de
       1959, en què a tres joves de Salt, Joan Maria Vilagran
       Puigdemont, Joan Canals Pigem i un servidor, que era
       el més jovencell de tots, en Salvador ens va convidar a
       can Dalmau de Domeny, a un sopar i reconeixement a
       Jordi Pujol Soley, que eren amics i que ell ja conside-
       rava profèticament el futur líder de Catalunya. Aquest
       esdeveniment s’havia de fer d’incògnit, ja que en Jordi
       Pujol estava desterrat a Girona i els seus moviments
       molt vigilats. El local estava atapeït i després de l’àpat
       hi va haver el seu enardit parlament, que ens va reafir-
       mar en la defensa de la llibertat de la nostra terra. conduïa el cotxe de casa, en el qual hi anaven el mateix
       El dia abans de Sant Jordi de 1967 teníem previst fer  Salvador, amb en Fonsu i en Lluís Mateu. A l’arribar a la
       un recital poètic amb una selecció de versos de Salva- plaça de Tetuán se’ns van fondre els fusibles del cotxe.
       dor Espriu, llavors en plena i fecunda vitalitat literària.  Ja ens vèiem vençuts, però sortosament els coneixe-
       En Salvador Espriu era per en Salvador Sunyer un mi- ments tècnics d’en Fonsu van fer ressuscitar el cotxe i
       rall, tant en la vessant literària com en la nacionalista.  vam poder arribar, encara que molt just, al Romea.
       Aquest recital el va promoure la llavors bibliotecària  Darrerament, amb motiu del 90è aniversari d’en Salva-
       Maria Carme Bover, l’esposa d’en Salvador. El bo del  dor, l’any 2014, una colla de deixebles seus vam sug-
       cas és que mitja hora abans de la vetllada, el primer  gerir a l’Ajuntament de Salt celebrar “l’Any Sunyer”. Va
       tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Salt, visiblement  ser un any fecund i farcit de creativitat, com el propi
       “acollonido”, ens va dir que acabaven de comunicar-li  Mestre. Cal destacar-ne l’excel·lent col·laboració d’en
       des del Govern Civil de Girona que l’acte quedava sus- Robert Fàbregas i d’en Joan Ribas, amb el suport dels
       pès. Davant d’això el recital es va haver d’ajornar “sine  Ajuntaments de Salt i Girona, la Planeta i la Casa de
       die”. Però no van passar gaires dies quan ens vam as- Cultura Les Bernardes.
       sabentar que allò del Govern Civil no era cert.  Per evidenciar l’estret lligam entre els dos Salvadors,
       El 27 de juliol del mateix any, a la sala gran del primer  Espriu i Sunyer, a Salt el primer Institut porta el nom de
       pis de la rectoria, el grup de teatre “Estil”, més conegut  Salvador Espriu i el darrer el nom de Salvador Sunyer. I
       amb el nom de “La Pastera”, hi vam representar “La  potser com a anècdota de caire més personal i familiar,
       pell de brau”, del mateix Salvador Espriu, que va des- remarcar que en Salvador Espriu va morir el mateix dia
       bordar totes les expectatives d’assistència: no hi cabia  en què es complien 25 anys de la mort del nostre pare,
       ni una agulla. Cal subratllar la fermesa i coratge del  el 22 de febrer de 1985.
       llavors rector de Salt Mn. Joan Riu, que ens va dir que  Han passat tres mesos sense en Salvador Sunyer, però
       aturaria, si convingués, la Guàrdia Civil, però que l’obra  la seva personalitat i la seva obra es van dilatant i prenent
       s’havia de representar.              un relleu més gran, ja que són immortals. Amic i mestre
       Recordo també que en Salvador Sunyer ens va reco- Salvador: gràcies per tot, encara que em quedi curt.
       manar vivament “Ronda de mort a Sinera”, obra teatral            Miquel Casellas Casals
       que feien al vespre al teatre Romea de Barcelona. Jo       Defensor emèrit del Ciutadà a Salt.
       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13