Page 4 - 316
P. 4

entrevista

       La cabanya d’en Robert
                                    Nom: Robert Fàbregas Ripoll
                                    Edat: 39 anys

                                    Nascut i resident a Salt

                                    En Robert és director de Les Bernardes
                                    de Salt des de fa sis anys, després de
                                    passar-ne dotze a la política local, els úl-
                                    tims com a regidor de Cultura i Educació.
                                    També és escriptor i autor dels llibres Èol
                                    o la vida al vent (2015), Les banyes del
                                    Capricorn (2016) i En un grapat de llu-
                                    na (2017).
                                    Per a més informació:
                                    www.bernardes.cat
                                    i www.robertfabregas.com


        L’escriptor nord-americà Henry David Thoreau, en plena vigència aquests dies, és considerat el pare de l’eco-
        logisme i la desobediència civil. En un moment de la seva vida va decidir allunyar-se de tot i viure dos anys en
        una cabanya en ple bosc, només amb allò més bàsic i fonamental. Aquesta era per ell l’única manera de “viure
        profundament” i “aprendre allò que havia d’ensenyar i no descobrir, al morir, que no havia viscut”. En Robert
        ens cita aquest autor en diverses ocasions i reflexiona sobre com sovint cal allunyar-se del “mundanal ruido”
        per prendre consciència d’allò que el brunzit del dia a dia no ens deixa veure. Després de 12 anys a la política
        local, en Robert ha trobat en la gestió cultural i la literatura un nou camí i la seva particular cabanya de Thoreau.


       -Tot en marxa per l’inici de curs?        què volíem ser. Nosaltres estem fora de l’àrea metro-
       -Bé, aquí ens trobem amb dos temps. Les activitats politana, per tant juguem amb la idea de marge, de pe-
       que es fan a les Bernardes segueixen el curs escolar rifèria. Hi ha molts discursos que aquí hi tenen cabuda
       i efectivament hem iniciat ara el setembre. Pel que fa i que difícilment podrien estar al centre de Girona. Per
       a les exposicions, en canvi, es programen de manera tant, anem a buscar també una mica la provocació. A
       anual, és a dir que aquest últim trimestre finalitzarem vegades no som conscients que són les perifèries qui
       les previstes pel 2017 i ja estem preparant les del 2018. acaben nodrint les capitals perquè actuen amb una lli-
       Fins el 26 d’octubre tenim una exposició amb diferents bertat i un tipus de població diferent, més potent. Per
       obres que tenen a veure amb les Deveses, després in- altra banda, també hem consolidat la part de cursos
       augurarem una exposició d’un artista mexicà que agafa i també hem renovat l’aspecte físic de l’edifici: la il-
       les figures de Disney i les versiona amb imatges força luminació és nova, s’ha renovat també tot el mobiliari
       impactants, a Estats Units està funcionant molt bé. I de les aules, diposem de wifi, tenim pàgina web, estem
       pel gener vinent tindrem una exposició sobre la Bata- a les xarxes socials, etc. Hem fet una tasca de renova-
       lla de l’Ebre a partir d’un treball fotogràfic i també una ció molt important de la imatge.
       composició musical que serà molt potent. I el demés, -El públic saltenc ha entès aquestes propostes més
       sorpresa.                     trencadores?
       -Quines línies s’han seguit per renovar les Bernar- -Pels comentaris que m’arriben, que no sé si son sin-
       des?                       cers, sembla que tant usuaris, com artistes, com polí-
       -El primer va ser analitzar què es feia a Bernardes i tics, valoren en positiu els canvis, que es nota aquesta
       quin panorama hi havia a l’àrea metropolitana. Quan nova energia que li hem volgut donar i que treballem
       Bernardes va néixer només existia la Casa de Cultura amb il·lusió. El que és un fet és que tenim una llista
       de Girona mentre que ara hi ha centres cívics, espais d’espera llarga de gent que vol exposar aquí. També
       privats i públics, etc. per això vam haver de repensar tenim opinions bones de directors d’altres centres cul-       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9